Praca osób pozbawionych wolności, to jeden z elementów oddziaływań prowadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Już przeszło rok łódzka Służba Więzienna realizuje założenia programu „Praca dla więźniów”, składającego się z trzech filarów.

W pierwszym filarze zakładane jest zrealizowanie w latach 2016-2023 programu budowy 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, w których będą mogli pracować więźniowie. Zgodnie z założeniem programu w nowo powstałych halach zatrudniani będą przede wszystkim osadzeni odbywający karę w zakładach karnych typu zamkniętego, a więc ta kategoria osadzonych, w której ze względu na warunki odbywania kary odsetek zatrudnienia osadzonych jest najmniejszy. Środki na budowę hal pochodzą z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

W OISW w Łodzi to zadanie realizują trzy jednostki:

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi, złożył już wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie inwestycji, która pozowali na zatrudnienie około 120 osadzonych pracujących na rzecz PPO „Agot”.

Zakład Karny w Garbalinie oraz Zakład Karny w Łowiczu prowadzą rozmowy z potencjalnymi kontrahentami, którzy zainteresowani są współpracą ze Służą Więzienną. Aktualnie ustalane są szczegóły umów pomiędzy jednostkami a parterami zewnętrznymi, które będą podstawą do sporządzenia, a następnie złożenia wniosku o sfinansowanie inwestycji. Szacuje się, że wybudowanie dwóch hal da około 90 nowych miejsc pracy.

Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Wprowadzenie nowej regulacji prawnej w formie ustawy pozwala samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu.

Aktualnie jednostki penitencjarne współpracują z między innym z: Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, Urzędem Miejskim w Wolborzu, Powiatowym Zarządem Dróg i Transportu w Łowiczu, Zarządem Gospodarowania Odpadami w Łodzi, Urzędem Miasta w Płocku, Urzędem Miasta w Sieradzu, Urzędem Gminy w Burzeninie, Urzędem Gminy w Zapolicach, czy Urzędem Miasta i Gminy w Warcie. Codziennie w tej formie zatrudnienia pracuje ponad 70 skazanych.

 

Trzeci filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów. Ulga ta obecnie funkcjonuje jako dotacja dla przedsiębiorcy i finansowana jest ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Na tę chwilę przeszło 130 skazanych wykonuje prace na rzecz kontrahentów zewnętrznych. Przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem skazanych zapraszamy do kontaktu z osobami zajmującymi się zatrudnieniem w jednostkach podstawowych.

W ujęciu statystyczny wszystkich formach zatrudnienia w jednostkach OISW w Łodzi pracuje 2011 skazanych. Stanowi to ponad 43% powszechności zatrudnienia tej grupy osadzonych. Dla porównania w na koniec lutego 2016 roku liczba ta kształtowała się na poziomie 1453 osób, co ukształtowało powszechność zatrudnienia na poziomie 32,80%.

Największą liczbę skazanych zatrudnia ZK w Garbalinie – 386 osób, AŚ w Łodzi – 310 osób oraz AŚ w Piotrkowie 279 osób. Biorąc pod uwagę powszechność zatrudnienia liderem jest ZK Nr 1 w Łodzi – 54.10%, następnie AŚ w Piotrkowie Tryb. – 46,35%, ZK w Łowiczu 44.57% i ZK w Garbalinie 44.22%.

kpt. Jakub Białkowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej