Założenia programu Praca Więźniów, rola pracy w procesie resocjalizacji, czy współpraca łódzkiej Służby Więziennej z lokalnym samorządem, to tylko niektóre tematy poruszane podczas dzisiejszego spotkania

Wśród uczestników konferencji, zorganizowanej w dniu 30 listopada 2016 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, byli płk Jacek Lenart Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, przedstawiciele władz samorządowych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Urzędu Miejskiego w Wolborzu i Sulejowie, dyrektor PPO w Sieradzu, kontrahenci zewnętrzni, dyrektorzy jednostek podstawowych okręgu łódzkiego, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej.

Celem spotkania było przedstawienie założeń rządowego programu „Praca Więźniów”, programu przygotowanego  przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Program składa się z trzech filarów:

  1. Program budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
  1. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów.
  2. Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

W pierwszym filarze zakładane jest  zrealizowanie w latach 2016-2023 programu budowy 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, w których będą mogli pracować więźniowie, w tym w trzech jednostkach okręgu łódzkiego: Łowiczu, Łodzi i Garbalinie. Zgodnie z założeniem programu w nowo powstałych halach zatrudniani będą przede wszystkim osadzeni odbywający karę w zakładach karnych typu zamkniętego, a więc ta kategoria osadzonych, w której ze względu na warunki odbywania kary odsetek zatrudnienia osadzonych jest najmniejszy. Środki na budowę hal pochodzą z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Wprowadzenie nowej regulacji prawnej w formie ustawy pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie.

Trzeci filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów. Ulga ta obecnie funkcjonuje jako dotacja dla przedsiębiorcy i finansowana jest ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Zwiększenie kwot potrąceń z wynagrodzeń więźniów na ten fundusz sprawi, że większa liczba przedsiębiorców będzie zainteresowana współpracą z zakładami karnymi.

Konferencja była również okazją do promocji działań podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w związku z realizacją projektu pod nazwą „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020), który stanowi wsparcie dla realizacji programu rządowego.

por. Jakub Białkowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej