Przygotowanie skazanych do życia w otwartym środowisku po opuszczeniu izolacji penitencjarnej jest jednym z zadań Służby Więziennej, realizowanym m.in. poprzez wyposażanie osadzonych w nowe kompetencje i umiejętności zawodowe.

Najczęściej występującym deficytem u osób pozbawionych wolności jest brak dostatecznego przygotowania zawodowego. Zaniedbania w wykształceniu, długoletnie bezrobocie, często długoterminowe wyroki, to główne przyczyny wykluczenia społecznego, które po opuszczeniu jednostki penitencjarnej utrudniają odnalezienie się na otwartym rynku pracy.

Blisko połowa skazanych posiada wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, dlatego niezmiernie ważnym elementem pracy penitencjarnej jest motywowanie podopiecznych do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych zarówno w szkołach przywięziennych, jak również poprzez szkolenia zawodowe.

Jedną z takich form nauczania są szkolenia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Projekt pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi realizuje POWER w 6 podległych zakładach karnych  i aresztach śledczych. Podczas 180 cykli szkoleniowo – aktywizacyjnych zostanie przeszkolonych łącznie 2160 skazanych kobiet i mężczyzn. Założeniem Projektu oprócz podniesienia kwalifikacji jest podjęcie pracy przez co najmniej 56% osadzonych – absolwentów szkoleń już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Od początku 2018 roku przeszkolonych zostało blisko 210 osadzonych w zawodach: stolarz, ślusarz, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, magazynier, krawiec – szwacz, ogrodnik – konserwator terenów zielonych, malarz. Kolejna grupa 50 osób pozbawionych wolności jest w trakcie realizacji szkoleń.

Harmonogram szkoleń

kpt. Jakub Białkowski

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej