Wyposażenie skazanych w nowe kompetencje i umiejętności zawodowe, to jedna z forma oddziaływania Służby Więziennej na osoby pozbawione wolności

Brak dostatecznego wykształcenia, to jeden z deficytów osadzonych rozpoczynających odbywanie kary pozbawienia wolności. Zaniedbania w wykształceniu, długoletnie bezrobocie, często długoterminowe wyroki powodują u osadzonych odrealnienie na rynku pracy. Blisko połowa skazanych posiada wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, co stawia tą grupę osób w złej sytuacji na rynku pracy.

Dlatego niezmiernie ważnym elementem pracy penitencjarnej jest motywowanie skazanych do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w momencie przygotowania osadzonych do powrotu do społeczeństwa po opuszczeniu izolacji penitencjarnej.

Jedną z form nauczania w warunkach izolacji penitencjarnej są kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Realizowane są one m.in. ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi w ramach POWER 2014 - 2020 realizuje Projekt pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Wsparciem w pierwszej kolejności obejmowani są skazani, którzy nie posiadają żadnego wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. Wsparciem obejmowane są osoby niepełnosprawne oraz osoby posiadające wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe, ale nie pracujące dotychczas w wyuczonych profesjach. Udział w Projekcie jest dobrowolny.

Realizacja projektu zwiększy szanse na aktywne zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej, w tym na rynku pracy. Przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w grupie osób, które opuściły zakłady karne ze względu na fakt, iż beneficjenci projektu posiadać będą umiejętności odpowiadające w większym zakresie na potrzeby lokalnego rynku pracy. Projekt stanowi również wsparcie dla programu „Praca dla więźniów”. Zakłada on ponadto, że 56 % absolwentów kursów podejmie zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

W trakcie realizacji Projektu, w 7 zakładach karnych i aresztach śledczych Okręgu Łódzkiego, podczas 199 cykli szkoleniowych, przeszkolonych zostanie 2388 skazanych kobiet i mężczyzn. Dotychczas udział w szkoleniach zakończyło 200 osadzonych, na kursach: malarz, tynkarz, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, krawcowa. Kolejna grupa 96 osadzonych jest w trakcie realizacji szkoleń.

Harmonogram szkoleń

kpt. Jakub Białkowski

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej