W dniach 15-17 listopada br. w Krynicy odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona problemom readaptacji, resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej. Uczestniczyło w niej blisko stu słuchaczy i prelegentów, w tym przedstawiciele świata nauki, Służby Więziennej, służb probacyjnych, organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych, a także goście ze Słowacji.

W roku 2017 tematem wiodącym było wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy. Wspólnie i przy udziale prelegentów – prawników, naukowców i praktyków – dyskutowano nad rolą pomocy postpenitencjarnej i jej wpływie na zjawisko powrotności do przestępstwa. Prezentowano rozwiązania i praktyki, które pozwalają skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, poddawano krytycznej ocenie dotychczas stosowane metody. Omówiono wzajemne doświadczenia i podjęto się próby wypracowania spójnych, konsekwentnych działań wychowawczo-resocjalizacyjnych, diagnostycznych, profilaktycznych i kontrolnych, adresowanych do osób opuszczających placówkę wychowawczą lub jednostkę penitencjarną.

Wydarzenie zostało objęte honorowym Patronatem Burmistrza Krynicy Zdroju - dr. Dariusza Reśko, Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - Zbigniewa Krupy oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie - płk. Włodzimierza Więckowskiego. Konferencja została zorganizowana przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in.:  prof. zw. dr hab. Stefan Lelental – Uniwersytet Łódzki, Zakład Prawa Karnego, Barbara Wilamowska – Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Koordynator Działań Kuratorskiej Służby Sądowej w Systemie Dozoru Elektronicznego, a także dr hab. Barbara Nowak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tekst i zdjęcia : Magdalena Pytel

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej