Funkcjonariusze Służby Więziennej będą się szkolić z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Podpisane dzisiaj (17.02.2017) porozumienie jest wstępem do współpracy pomiędzy OISW w Krakowie a Małopolskim Towarzystwem „Powrót z U”.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – płk Włodzimierz Więckowski i Prezes Zarządu Małopolskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” – dr Małgorzata Piasecka podpisali porozumienie, które daje podstawę do przeszkolenia wychowawców i psychologów w zakresie pracy z osobami pozbawionymi wolności, które posiadają uzależnienia behawioralne.  Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie (np. od hazardu, gier komputerowych, Internetu, zakupów) wynika z wyzwań, jakie pojawiają się w związku z rozwojem społecznym i postępem technologicznym. Problem ten jest coraz częściej dostrzegany przez różne instytucje. Ludzie z tego typu uzależnieniami trafiają również do zakładów karnych i aresztów. Pobyt w więzieniu stanowi okazję do pracy z nimi. Stąd wynika potrzeba profesjonalnego przeszkolenia więzienników – głównie wychowawców i psychologów.
Cykl szkoleń dla kadry penitencjarnej z okręgu krakowskiego zacznie się jeszcze w kwietniu bieżącego roku i obejmie grupę trzydziestu funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Przejdą szkolenia z zakresu diagnozy uzależnień oraz prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych.
W przyszłości „Powrót z U” planuje zorganizowanie zajęć o charakterze edukacyjno-terapeutycznym i profilaktycznym dla osób pozbawionych wolności.

zdjęcia i tekst: mjr Tomasz Wacławek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej