W ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój w jednostkach okręgu krakowskiego realizowane są kursy zawodowe dla skazanych. W tym roku przeszkolono już ponad 430 osób pozbawionych wolności.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej skazanych oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych szkoleń. Podczas pobytu w warunkach izolacji skazani mogą zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, które pomogą im odnaleźć się na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary. Projekt składa się ze szkolenia zawodowego oraz szkolenia o charakterze aktywizacyjnym obejmującego m.in. formy autoprezentacji, prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą oraz przygotowywanie dokumentów służących podjęciu pracy. Po zakończeniu cyklu szkoleniowo – aktywizacyjnego skazani kierowani są w ramach stażu do zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach, domach dziecka, szpitalach oraz innych instytucjach. Forma ta pozwoli na pogłębienie zdobytych umiejętności zawodowych oraz praktykę.

Praca oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych są środkami oddziaływania istotnie zmniejszającymi ryzyko powrotności do przestępstwa. Od początku roku, w jednostkach okręgu krakowskiego przeprowadzono łącznie 40 kursów przyuczających do zawodu np. brukarza, ogrodnika terenów zielonych, spawacza, technologa robót wykończeniowych czy asystenta osoby niepełnosprawnej. Łącznie wzięło w nich udział ponad 430 skazanych.

Tekst: por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej