Dzięki programowi POWER, który realizowany jest w jednostkach penitencjarnych, tylko w tym roku kolejnych 259 skazanych zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe. Szkolenia kursowe to nie tylko pożyteczne zagospodarowanie czasu w więzieniu ale przede wszystkim forma resocjalizacji.

W ramach projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w 2021 roku, w jednostkach okręgu krakowskiego zrealizowano 22 cykle szkoleniowo – aktywizacyjne. Z uwagi na pandemię koronawirusa oraz wprowadzone obostrzenia, kursy które zaplanowane zostały na cały rok, zrealizowano w zaledwie dwa miesiące, tj. lipiec i sierpień. Przeszkolono 262 skazanych z czego 12 osób stanowiły kobiety zdobywające wiedzę podczas kursu asystenta osób niepełnosprawnych w zakładzie karnym w Krakowie Nowej Hucie, pozostała grupa 250 osób to mężczyźni. Finalnie pełny cykl szkoleniowo – aktywizacyjny ukończyło 259 skazanych.

Najbardziej potrzebni na rynku pracy

Wybór kursów zawodowych realizowanych w jednostkach penitencjarnych nie jest przypadkowy, osadzeni kształceni są w zawodach, które są najbardziej deficytowe na lokalnym rynku pracy. W tym roku osadzeni zdobywali nowe kompetencje i kwalifikacje w takich zawodach jak: technolog robót wykończeniowych, brukarz, asystent osób niepełnosprawnych/osób starszych, opiekun medyczny, stolarz meblowy, malarz budowlany oraz monter izolacji budowlanych. Posiadanie kwalifikacji, na które lokalnie jest największe zapotrzebowanie z pewnością ułatwi odnalezienie się na rynku pracy oraz zdobycie nowego miejsca zatrudnienia. Każdy cykl szkoleniowy obejmował nie tylko naukę zawodu ale także szkolenie BHP i przeciwpożarowe dla danego zawodu, szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a także zajęcia aktywizacji zawodowej. Blok zajęć praktycznych poprzedzony był teorią.

Podjęli pracę już w zakładzie

Po zakończonym szkoleniu część skazanych została zatrudniona w danej jednostce penitencjarnej. Odsetek zatrudnionych absolwentów w ramach zakończonych szkoleń wyniósł ponad 70% , to znacznie więcej niż założenia projektu, które wskazywały zatrudnienie na poziomie 56% absolwentów.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej