Wczoraj (7.02.2019) w Krakowie, odbyła się konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt DIACEN, którego celem jest wprowadzenie kompleksowych rozwiązań mających przygotować osadzonych do zwolnienia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych z Włoch, Holandii i Portugalii oraz więziennicy z Rumunii. Na konferencji pojawił się także głos przedstawicieli polskiej Służby Więziennej. Swoje wystąpienie przedstawił kpt. Paweł Marchajski – wychowawca z zakładu karnego w Trzebini.

Założenia projektu

Krakowska Służba Więzienna uczestniczy w projekcie realizowanym przez stowarzyszenie ARID od 2017 roku. Współpraca zakłada rozwój projektów edukacyjnych wykorzystujących dialog jako metodę przygotowującą więźniów do zwolnienia. Partnerzy dostrzegają konieczność rozwijania programów związanych z przygotowaniem osadzonych do opuszczenia jednostek penitencjarnych oraz ponownego życia w społeczeństwie, stąd wspólna inicjatywa. Projekt ma na celu opracowanie systemu wsparcia dla funkcjonariuszy w  zakresie współpracy z lokalnymi społecznościami oraz angażowanie społeczności lokalnych w pomoc zwalnianym więźniom. Zgodnie z założeniami, budowanie wspólnoty opartej na interakcji możne znacznie zmniejszyć częstotliwość powrotności do przestępstwa.

Podzielili się swoim doświadczeniem

W projekcie uczestniczy 5 organizacji z 5 różnych krajów Unii Europejskiej. Są to Rumunia, Portugalia, Holandia, Włochy oraz Polska. W dzisiejszej konferencji udział wzięli przedstawiciele wszystkich tych krajów. Spotkanie rozpoczęła Agnieszka Głowacka, która wyjaśniła założenia metody ABCD opartej na pracy na zasobach oraz budowaniu relacji i więzi. Prelegentka podzieliła się swoimi doświadczeniami z pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Portugali, Włoch i Holandii omówili specyfikę realizowanych projektów w zakładach karnych w ich krajach. Bardzo ciekawe wystąpienie poświęcone bieżącym trendom w oddziaływaniach wobec skazanych opartych na metodzie dialogu przedstawił Gary Hill z International Corrections and Prisons Association. Spotkanie zakończyła prezentacja kpt. Pawła Marchajskiego, który przybliżył słuchaczom założenia programu Motywator realizowanego w trzebińskiej jednostce.

Szukanie międzynarodowych rozwiązań

Bazując na doświadczeniach partnerów projektu, można stwierdzić iż zadania w obszarze oddziaływań penitencjarnych na całym świecie są bardzo podobne. Jak prowadzić skuteczną resocjalizację? Jakie rodzaje oddziaływań są najbardziej efektywne? W jaki sposób zachęcić osobę do zmiany? Te pytania zadają sobie więziennicy na całym świecie. Populacja osadzonych jest coraz bardziej zróżnicowana dlatego w obecnych czasach ważne jest przygotowanie więźniów do życia w społeczeństwach wielokulturowych i wieloetnicznych. W osiągnięciu tego celu pomocne może być przygotowanie metod dialogu dla osadzonych, funkcjonariuszy oraz lokalnych społeczności.

Tekst i zdjęcia: kpt. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej