Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienie w jednostkach porządku i bezpieczeństwa. W zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu krakowskiego pracuje ponad 1080 funkcjonariuszy działu ochrony. Wykonują oni na co dzień zadania z zakresu przedsięwzięć i działań ochronnych oraz czynności profilaktycznych.

Służba Więzienna pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, ale przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania, poprzez prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne. Najliczniej reprezentowanym działem w szeregach Służby Więziennej jest dział ochrony. Funkcjonariusze pracują w bezpośrednim kontakcie, często z osobami o wysokim poziomie agresji i znacznej demoralizacji. Pełnią służbę w systemie jedno i wielozmianowym. Muszą być dyspozycyjni, nigdy nie wiadomo kiedy będzie konieczność zastąpienia kolegi lub wystąpi sytuacja wymagająca zwiększenia składu zmiany. W okręgu krakowskim służbę w dziale ochrony pełni ponad 1080 osób, co stanowi 58% wszystkich zatrudnionych funkcjonariuszy. Są wśród nich także kobiety, które stanowią 2% załogi. 48% ochroniarzy legitymuje się wyższym wykształceniem. Funkcjonariusze są przeszkoleni w zakresie posługiwania się bronią, technik interwencji i samoobrony jak również udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na co dzień pełnią służbę na stanowiskach uzbrojonych jak i nieuzbrojonych. Spotkać ich można zarówno na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych jak również w bezpośrednim otoczeniu jednostek (wieżyczki ochronne) a także podczas konwojowania osadzonych do pozawięziennych placówek służby zdrowia czy innych instytucji.

Pełniąc służbę w oddziale mieszkalnym do głównych zadań oddziałowego należy egzekwowanie od osadzonych przestrzegania porządku wewnętrznego oraz niedopuszczanie do zachowań godzących w porządek i bezpieczeństwo zakładu. Oddziałowi dokonują kontroli osadzonych jak również cel i pomieszczeń, w których przebywają w celu ujawnienia przedmiotów niedozwolonych jak np. telefony komórkowe, alkohol, narkotyki. Do ich zadań należy także kontrola stanu zabezpieczeń techniczno – ochronnych takich jak kraty czy zamki. Funkcjonariusze działu ochrony wykonują także zadania z zakresu nadzorowania widzeń, spacerów oraz rozmów telefonicznych osób pozbawionych wolności.

W Służbie Więziennej do wykonywania zadań ochronnych wykorzystywane są także psy specjalne. W okręgu krakowskim jednostką, w której posiadaniu jest pies rasy terier jest zakład karny w Pińczowie. Pies wykorzystywany jest do poszukiwania i wskazywania miejsca ukrycia środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz do kontroli osób ubiegających się o wejście na teren jednostki.

Tekst: por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej