W Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie odbyło się spotkanie krakowskiej Służby Więziennej z przedstawicielami kontrahentów zatrudniających skazanych, Służby Więziennej i podmiotów współdziałających w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Dzisiejsze (22.11.2016) seminarium miało na celu zaprezentowanie aktualnego stanu w obszarze realizacji zatrudnienia i szkolenia zawodowego osób pozbawionych wolności.

Organizatorem seminarium był Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie i krakowski inspektorat Służby Więziennej. Na spotkanie zaproszono m.in. przedstawicieli instytucji współpracujących z więziennictwem w zakresie szkolenia i zatrudniania skazanych, samorządów, pracodawców, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.  Miało na celu zaprezentowanie kontrahentom możliwości współpracy w zakresie szkolenia i szeroko rozumianego zatrudnienia osób pozbawionych wolności.
Obecnie na spotkaniu specjaliści z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie zaprezentowali założenia i aktualny stan realizacji rządowego programu "Praca Więźniów", w szczególności budowy hal produkcyjnych na terenie zakładów karnych, w których zatrudnieni będą odpłatnie osadzeni na rzecz prywatnych przedsiębiorców i realizacji szkoleń kursowych w oparciu o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (finansowany ze środków Unii Europejskiej). Przedstawiono też stan i perspektywy realizacji zatrudnienia osób pozbawionych wolności na obszarze wszystkich jedenastu jednostek penitencjarnych okręgu krakowskiego. Starano się udzielić odpowiedzi na pytania uczestników, w szczególności odnoszące się do problematyki związanej z zatrudnieniem na rzecz podmiotów zewnętrznych w zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, jak i nowych możliwościach, które niesie ze sobą podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach programu POWER oraz z rządowego programu zatrudnienia skazanych „Praca Więźniów”. Funkcjonariusze omówili zagadnienia dotyczące zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego, projektowanych zmian prawnych, ulg i korzyści, a także ograniczeń związanych z zatrudnieniem. Wskazywali na pracę jako ważny element pozytywnego oddziaływania na skazanych. Duże zainteresowanie wzbudziły wypowiedzi dyrektorów zakładów karnych w Krakowie Nowej Hucie i Trzebini, którzy odwołując się do osobistych doświadczeń i refleksji opowiedzieli o roli, zakresie i perspektywach zatrudnienia i szkolenia osób pozbawionych wolności.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele domów pomocy społecznej zatrudniających skazanych z nowohuckiego więzienia, z krakowskiego Hospicjum, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, prywatni przedsiębiorcy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Chrzanowskiej Izby Gospodarczej.

mjr Tomasz Wacławek, zdjęcia: mł. chor. Piotr Műller

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej