„Społeczno – zawodowe aspekty aktywizacji osób opuszczających zakłady karne” – pod takim tytułem odbyło się wczoraj (25.10.2017) spotkanie przedstawicieli krakowskiej Służby Więziennej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowej współpracy, przedstawieniu aktualnych trendów na rynku pracy oraz wyznaczeniu wspólnych kierunków działania.

Krakowska Służba Więzienna współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w zakresie przygotowywania osadzonych do poszukiwania pracy oraz możliwości kształtowania kompetencji zawodowych. Wczorajsze spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych działań oraz zaplanowania dalszej współpracy w oparciu o zmieniające się na rynku pracy trendy. W okresie 2-letniej współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy i krakowską Służbą Więzienną wsparciem objęto ponad 560 osób odbywających karę pozbawienia wolności. O dostępnych oraz nowych formach wsparcia oraz dotychczasowych działaniach mówiła koordynator z ramienia WUP – Anna Michałek Kiełbasa.

Trendy na rynku pracy i w więziennictwie

Znaczną część spotkania poświęcono nowym trendom na rynku pracy, zmianom w zakresie profilu osoby bezrobotnej oraz deficytowym w województwie małopolskim zawodom. Zagadnienia te poruszano w kontekście sytuacji osób opuszczających zakłady karne. O realizacji rządowego programu „Praca więźniów” mówił por. Artur Farat. Specjalista OISW w Krakowie opowiedział o rosnącym zainteresowaniu zatrudnianiem skazanych przez kontrahentów zewnętrznych oraz o budowie hal produkcyjnych, które umożliwi kierowanie do pracy także tych osadzonych, którzy na co dzień nie mogą opuszczać zakładu karnego. Problem przygotowania skazanych do zwolnienia ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia w warunkach wolnościowych przybliżył mjr Roman Helowicz – kierownik penitencjarny aresztu śledczego w Krakowie.

Nowe narzędzia

Podczas spotkania podkreślano także kwestię znaczenia kompetencji zawodowych przy poszukiwaniu pracy. Agnieszka Ziomek opowiedziała o stosowanym przez doradców Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie narzędziu do badania kompetencji osobistych, społecznych i menadżerskich oraz o sposobach wykorzystania wyników w zakresie rekrutacji i doboru zawodowego. Ciekawym rozwiązaniem wydaje się możliwość wykorzystania narzędzia w procesie rekrutacji funkcjonariuszy, tak aby w pełni dostosować kompetencję kandydatów do pełnionych w przyszłości przez nich zadań.

Wspólne korzyści

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – płk Włodzimierz Więckowski oraz Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Edyta Klimowska – Bobula podkreślali korzyści wynikające ze współpracy. Osoby pozbawione wolności po zakończeniu odbywania kary, niejednokrotnie nie podejmują zatrudnienia, zasilając tym samym rejestry osób bezrobotnych. Możliwość uzyskania wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego już na etapie odbywania kary pozwala skazanym na łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy i tym samym zmniejsza ryzyko powrotności do przestępstwa.

Tekst i zdjęcia: por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej