W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie w dniu 14.05.2018 r. odbyło się spotkanie z Kathleen Macferran – główną trenerką Freedom Project, która opowiedziała o programie dla skazanych realizowanym w więzieniach stanu Washington.

Freedom Project to organizacja pozarządowa, która działa w więzieniach stanowych w Stanie Washington w USA. W trakcie spotkania Kathleen Macferran opowiedziała o realizowanym od wielu lat projekcie, którego celem jest uczenie więźniów rozwiazywania konfliktów bez uciekania się do przemocy. Projekt kładzie nacisk na empatyczne, otwarte i wspierające podejście do drugiego człowieka. Istotnymi aspektami pracy z więźniami jest uczenie ich umiejętności identyfikowania ważnych potrzeb leżących u podstaw ludzkich zachowań oraz poszukiwanie właściwych prospołecznych strategii dla zaspakajania tych potrzeb. Projekt opiera się na dwóch filarach: porozumieniu bez przemocy autorstwa Marshalla Rosenberga oraz uważności. Na podkreślenie zasługuje duża skuteczność projektu. Jak wynika z badań stopień recydywizmu u osób poddanych programowi zmniejszył się o 40%. Podczas spotkania trenerka podzieliła się swoimi doświadczeniami oraz przybliżyła sposoby swojej pracy ze skazanymi. Pojawiły się liczne pytania oraz próby zastanowienia się nad możliwością wdrożenia projektu na grunt polski.

W prelekcji uczestniczyli kierownicy penitencjarni oraz psychologowie z jednostek okręgu krakowskiego, przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, osoby z Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja wraz z Panią Prezes – Barbarą Wilamowską oraz przedstawiciele Fundacji 20 minut, która była inicjatorem spotkania.

Tekst i zdjęcia: por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej