Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie zajmuje drugie miejsce pod względem powszechności zatrudniania skazanych. W jednostkach województwa małopolskiego i świętokrzyskiego pracuje już ponad 60% skazanych.

Praca to jeden z najskuteczniejszych środków resocjalizacji dlatego nie ustajemy w dążeniach do kierowania do zatrudnienia jak największej liczby skazanych. Zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym skazani mogą wykonywać prace zarówno na terenie jednostki jak i poza. Na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych skazani wykonują przede wszystkim prace pomocnicze i porządkowe. Prace te mają na celu bieżącą obsługę jednostki. Poza terenem osadzeni pracują na cele społeczne, na rzecz samorządu terytorialnego, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych. Skazani mogą być także zatrudniani odpłatnie przez kontrahentów. W okręgu krakowskim spośród 2600 pracujących osadzonych 29% zatrudnionych jest odpłatnie.

Oszczędności

Zatrudnienie nieodpłatne skazanych to duże oszczędności dla miasta, powiatu czy gminy. Jedynie w listopadzie ubiegłego roku skazani w okręgu krakowskim przepracowali nieodpłatnie ponad 12 tys. godzin. Łączna wartość ich prac wynosiła około 172 tys. zł. Osadzeni pracują na rzecz szkół, fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji użyteczności publicznej.

Pokrywanie zobowiązań

Priorytetem dla Służby Więziennej jest kierowanie do zatrudnienia odpłatnego skazanych ze zobowiązaniami alimentacyjnymi. Spośród 800 skazanych za niepłacenie alimentów 50 % zatrudnionych jest odpłatnie. Tylko w listopadzie na Fundusz Alimentacyjny z potrąceń z wynagrodzeń skazanych zostało przekazane pond 88 tys. zł.

Inne korzyści

Możliwość podjęcia pracy daje szansę nie tylko bezpłatnego przyuczenia do zawodu, możliwość pozyskania środków finansowych czasu zagospodarowanie czasu wolnego ale uczy także systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa. W okręgu krakowskim jednostkami, które mają największą powszechność zatrudnienia jest zakład karny w Krakowie Nowej Hucie gdzie pracuje ponad 82% skazanych, zakład karny w Trzebini z powszechnością zatrudnienia na poziomie ponad 80% oraz zakład karny w Pińczowie z zatrudnieniem na poziomie 77%.

Tekst: kpt. A.Czajczyk
Zdjęcia: zasoby OISW Kraków

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej