Informacja o utworzeniu i funkcjonowaniu nowych punktów pomocy dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych.

W związku z zawartym w dniu 28 marca 2019 roku przez Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej umowy z Ministrem Sprawiedliwości występującym jako dysponent środków z Funduszu Sprawiedliwości, tj. Funduszu o którym mowa w art. 43 § 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 665) oraz wydanego na podstawie w/w przepisu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 roku, w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1760) Caritas stał się do dnia 31 grudnia 2019 r. Wykonawcą świadczenia pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym w oparciu o wyżej wskazane akty prawne.

W oparciu o zawartą umowę Caritas będzie wykonywał następujące zadania:

 1. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;
 2. Pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat;
 3. Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego;
 4. Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
 5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 6. Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;
 7. Organizowanie warsztatów kompetencji społecznych;
 8. Pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy i funkcjonowania w społeczeństwie;
 9. Finansowanie bonów żywnościowych
 10. Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 11. Pokrywanie kosztów niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Powyższe zadania są realizowane w oparciu o Ośrodek Readaptacji Społecznej funkcjonujący

przy  Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie

                ul. Franciszkańska 1

                75-247 Koszalin

w dniach: wtorek, środa, czwartek w godzinach od 9:00 do 14:00

Kontaktować się można zarówno mailowo: ms-postpenit@caritas.pl jak i telefonicznie w godzinach pracy ośrodka pod nr telefonu: +48 518 532 008

 

 

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej