Ponad 1300 skazanych na Śląsku zostało przeszkolonych i zdobyło umiejętności zawodowe w 2019r. w ramach projektu unijnego PO WER. W sumie od końca 2016r., kiedy rozpoczęły się pierwsze kursy, przeszkolono w naszym województwie ponad 4 tys. osób.

POWER - logo.jpg

Projekt  POWER

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” jest realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W 84,28% jest sfinansowany ze środków unijnych (EFS). Jego głównym celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Szkolenia to ogromna szansa na zdobycie umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało.

Szkolenia

Dzięki szkoleniom skazani nie tylko nabywają atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, ale także umiejętności społeczne, m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp.

Każde szkolenie obejmuje kurs teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rok 2019

W roku 2019 w jednostkach podległych OISW Katowice w ramach realizacji projektu POWER zrealizowano 112 kursów aktywizacyjno-zawodowych, a ponad 66% absolwentów kursów podjęło zatrudnienie. Szkolenia były skierowane zarówno do skazanych mężczyzn jak i kobiet. Uczestniczący w kursach mężczyźni uzyskują umiejętności głównie w branży remontowo-budowlanej (technolog robót wykończeniowych w różnych specjalnościach, monter sieci elektroenergetycznych, elektryk, brukarz, spawacz, stolarz, ślusarz, hydraulik, murarz, dekarz, tynkarz-posadzkarz), gastronomicznej (kucharz-kelner) czy ogrodniczej zagospodarowanie terenów zielonych z obsługą pił i kos spalinowych. Kobiety uczyły się w takich specjalnościach jak: krawiec, kucharz kelner, aranżacja przestrzeni (florysta) czy  ogrodnik. Ważnym szkoleniem w ubiegłym roku był opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych,  które ukończyło 71 skazanych, w tym 24 kobiety.

Rok 2020

Kolejne szkolenia mogą rozpocząć się jeszcze w marcu. W 2020r. planujemy przeprowadzić 51 kursów aktywizacyjno-zawodowych, dzięki czemu nawet 612 skazanych może zdobyć przydatne umiejętności zawodowe.

 

tekst: mjr Justyna Siedlecka, zdj. por. Grzegorz Kantor/AŚ Sosnowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej