W dniach 16 – 18 listopada br. w Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym „Parzenica" w Zakopanem odbyła się narada instruktażowo – szkoleniowa. Organizatorem szkolenia był OISW w Katowicach.

W naradzie udział wzięli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości z obszaru apelacji katowickiej: Zastępca Wydziału Karnego SA w Katowicach, wiceprezesi Sądów Okręgowych w Katowicach i Gliwicach, przedstawiciele SO w Katowicach w osobach Przewodniczącej Wydziału Wykonawczego i Przewodniczącego Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń, Sędzia Wizytator ds. Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych reprezentujący SO w Gliwicach, Sędziowie reprezentujący Wydział Karny SO w Bielsku Białej , przedstawiciele organów ścigania: Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Sądowego Prokuratury Regionalnej w Katowicach, Prokurator Wydziału Sądowego PO w Gliwicach , funkcjonariusze CBŚ Policji w Katowicach w osobach Naczelnika Zarządu i Naczelnika Wydziału Kryminalnego , przedstawiciele Sekcji ds. Migracji Wydziału do spraw Cudzoziemców Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, Kierownik Referatu Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach . Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Służby Więziennej w osobach specjalisty reprezentującej Biuro Informacji i Statystyki CZSW w Warszawie oraz specjalistów d/s ewidencji i transportowania skazanych reprezentujących Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej w Katowicach, Krakowie, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu wraz z kierownikami działów ewidencji jednostek penitencjarnych funkcjonujących w ramach właściwości terytorialnej wymienionych powyżej okręgowych inspektoratów.

Wykładowo - dyskusyjny charakter spotkania pozwolił na prezentację i omówienie istotnych zagadnień w zakresie praktycznego wykonywania czynności pozostających w merytorycznej właściwości pionu ewidencyjnego oraz umożliwił wymianę doświadczeń i spostrzeżeń organów na bieżąco uczestniczących w procesie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar i środków skutkujących pozbawieniem wolności, a także w realizacji czynności związanych

z przygotowaniem, dokumentowaniem, organizacją i koordynacją transportów osób pozbawionych wolności. Wielopłaszczyznowa prezentacja omawianych zagadnień ujętych przez prelegentów spotkania, w kilku panelach tematycznych, spotkała się z dużym zainteresowaniem grona uczestników kursokonferencji stając się przedmiotem dyskusji poruszającej aspekt prawny i praktyczny w zakresie orzecznictwa i wykonywania pozbawienia wolności.

Zidentyfikowanie obszarów dobrze funkcjonujących w ramach działalności służby ewidencyjnej, a także wytypowanie obszarów wymagających usprawnienia w zakresie współpracy w realizacji zagadnień związanych z wykonywaniem pozbawienia wolności stało się okazją do rzeczowej i efektywnej wymiany poglądów. Podjęta podczas szkolenia problematyka będąca wynikiem przeprowadzonej przez specjalistów ds. ewidencji i transportowania szczegółowej analizy i identyfikacji potrzeb szkoleniowych służby ewidencyjnej pozwoliła na zdobycie nowych doświadczeń oraz umożliwiła poszerzenie wiedzy uczestników spotkania, co w opinii prelegentów i zaproszonych gości, niewątpliwie usprawni proces praworządnego wykonania kary pozbawienia wolności i zabezpieczenia prawidłowego toku postępowań karnych.

Tekst: mjr Dorota Wyląg, mjr Tomasz Faber

Zdjęcia: mjr Jacek Rusak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej