Technolog robót wykończeniowych, brukarz czy ogrodnik. Ponad 700 skazanych na Śląsku, w tym prawie 50 kobiet, zostało przeszkolonych i zdobyło umiejętności zawodowe w 2020r. w ramach projektu unijnego PO WER. W sumie od końca 2016r., kiedy rozpoczęły się pierwsze kursy, przeszkolono w naszym województwie niemal 5 tys. osób pozbawionych wolności.

POWER - logo.jpg

Pandemia pokrzyżowała plany szkoleniowe również za więziennymi murami. Szkolenia zawodowe dla skazanych realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ruszyły więc później niż zazwyczaj, bo dopiero pod koniec lipca ubiegłego roku. Zajęcia odbywały się w miarę możliwości na wolnym powietrzu, z zachowaniem wymogów sanitarnych. Pomimo pewnych ograniczeń służących bezpieczeństwu, a warunkowanych sytuacją epidemiczną w Polsce, w śląskich więzieniach przeprowadzono 63 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne.

Z POWER-em do pracy

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w 84,28% jest sfinansowany ze środków unijnych (EFS). Jego głównym celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Szkolenia to ogromna szansa na zdobycie umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało.

Rok pandemii i szkoleń

W roku 2020 w jednostkach podległych OISW Katowice w ramach realizacji projektu POWER zrealizowano 63 kursy aktywizacyjno-zawodowe, a ponad 68% absolwentów kursów podjęło zatrudnienie. Szkolenia były skierowane zarówno do skazanych mężczyzn, jak i kobiet. Uczestniczący w kursach mężczyźni uzyskali umiejętności głównie w branży remontowo-budowlanej (technolog robót wykończeniowych w różnych specjalnościach, monter sieci elektroenergetycznych, elektryk, brukarz, spawacz, stolarz), gastronomicznej (kucharz-kelner) czy ogrodniczej (zagospodarowanie terenów zielonych z obsługą pił i kos spalinowych). Kobiety uczyły się w takich specjalnościach jak: krawiec- projektant odzieży, ogrodnik czy opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. To ostanie szkolenie ukończyło również 24 skazanych mężczyzn.

Nowa szansa

Dzięki szkoleniom skazani nie tylko nabywają atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, ale także umiejętności społeczne, m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp.

Każde szkolenie obejmuje kurs teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość całkowita Projektu: 132 249 773,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 111 460 109, 27 zł

Tekst: mjr Justyna Siedlecka

Zdj. Służba Więzienna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej