W latach 2016-2020 niemal 5,5 tys. skazanych przebywających w śląskich więzieniach zdobędzie zawód. W ramach projektu unijnego PO WER odbędzie się ok. 450 cykli szkoleniowo – aktywizacyjnych w najbardziej poszukiwanych zawodach w regionie.

power.jpg

 

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” jest realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W 84,28% zostanie sfinansowany ze środków unijnych (EFS).

Szkolenia zawodowe w śląskich więzieniach ruszyły w czwartym kwartale 2016r. Wówczas przeprowadzono 31 cykli szkoleniowo – aktywizacyjnych, w ramach których nowe umiejętności zawodowe zdobyło 365 skazanych, w tym 12 kobiet.

W roku bieżącym zakończyło się już 16 kursów zawodowych, które ukończyło 187 skazanych. Osadzeni szkolili się głównie w zawodach z branży remontowo - budowlanej , tj. technolog robót wykończeniowych w specjalności płytkarz, malarz-glazurnik, malarz-szpachlarz, a także brukarz, krawiec i kucharz-kelner.

Obecnie w jednostkach penitencjarnych trwają kolejne szkolenia, w których uczestniczy 204 skazanych kobiet i mężczyzn. Osadzeni szkolą się (poza w/w) w takich zawodach jak monter instalacji wodno-kanalizacyjnych, dekarz, blacharz, kucharz-dietetyk, spawacz. W trzech jednostkach jest realizowany również kurs : zagospodarowanie terenów zielonych z obsługą pił i kos spalinowych.

Prowadzone szkolenia to ogromna szansa na zdobycie umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało.

Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Projekt jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynków pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych i będzie dynamicznie do nich dostosowywany. Ponadto stanowi on uzupełnienie programu „Praca dla więźniów”, realizowanego od 2016r. przez Służbę Więzienną. Realizacja projektu przygotuje skazanych także do podjęcia pracy w halach produkcyjnych, powstających w zakładach karnych.

W ciągu pięciu lat, w 16 zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu katowickiego, w ok. 450 szkoleniach, zostanie przeszkolonych ponad 5,5 tys. więźniów, kobiet i mężczyzn, w ramach zawodów, które pozwolą na ich zatrudnienie zarówno w trakcie odbywania kary, jak i po opuszczeniu zakładu karnego. Osoby pozbawione wolności będą kształcić się m.in. w zawodach ogólnobudowlanych, gastronomicznych, zagospodarowania terenów zielonych, opiekuna osoby niepełnosprawnej, fryzjera, szwacza, spawacza, florysty oraz w zakresie obsługi wózków widłowych.

Projekt zakłada, że 56 % absolwentów kursów podejmie zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, które będzie miało charakter zarówno odpłatny np.: na rzecz kontrahentów zewnętrznych jak również nieodpłatny np.: na rzecz samorządów terytorialnych. Każde szkolenie obejmuje kurs teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, a także nabędą umiejętności społeczne m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp.

W projekcie wsparcie otrzymają skazani dobrowolnie zgłaszający się do udziału (z wyjątkiem osób, które po opuszczeniu więzienia będą pobierały emeryturę lub rentę), spełniający kryteria:

- posiadający nieodległy termin końca odbywania kary pozbawienia wolności (nie więcej niż 2 lata) lub nie więcej niż 2 lata do nabycia uprawnień formalnych pozwalających do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z pozostałej części kary;

- zainteresowane nabyciem, podniesieniem bądź zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych;

- posiadający pozytywną opinię właściwej Komisji Penitencjarnej w zakresie możliwości udziału w projekcie - zgodnie z art. 67§3 i art. 76§ 2,3,5,8 i 12 Kodeksu karnego wykonawczego.

zob. galerię: http://sw.gov.pl/galeria/szkolenia-zawodowe-po-wer

opr. tekstu i zdjęcie: mjr Justyna Siedlecka

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej