W gronie laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności znalazły się ZK Jastrzębie - Zdrój i ZK Lubliniec. Jury wyróżniło również propozycję bytomskiego aresztu.

Do konkursu zgłoszono w tym roku 140 programów readaptacji w trzech kategoriach tematycznych. W obszarze kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych z uwzględnieniem postaw obywatelskich i patriotycznych lub integracji rodzin II miejsce zajął Zakład Karny Jastrzębie - Zdrój za program „Kochaj nie odrzucaj”, a w obszarze oddziaływań readaptacyjnych z osobami starszymi (60 +) II miejscem nagrodzono Zakład Karny w Lublińcu za program „Seniorki”. Za ciekawy i wartościowy program uznano również propozycję oddziaływań readaptacyjnych z osobami starszymi (60 +) przesłaną z AŚ Bytom pn. „Wiele potrafię, jeszcze więcej mogę”.

„Kochaj nie odrzucaj” - program przeznaczony dla mężczyzn skazanych z art. 209 kodeksu karnego odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu – Zdroju i realizowany będzie przy współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Żorach. Opracowany został przez zastępcę kierownika działu penitencjarnego oraz st. inspektora działu organizacyjno – prawnego. Celem nadrzędnym programu jest zapobieganie powrotowi do przestępstwa, czyli wywiązywanie się z płatności alimentacyjnych na rzecz posiadanego potomstwa. Udział w programie ma na celu przygotowanie osadzonych do pełnienia ról rodzicielskich i tym samym poprawę jakości relacji skazanych ze swoimi dziećmi. Ma również uwrażliwiać na kwestie związane z niepełnosprawnością. Ważna staje się tutaj odpowiedzialność za powołane życie, za pracę na rzecz drugiego człowieka. Program składa się z dwóch części: z części teoretycznej oraz praktycznej, która odbywa się na terenie ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci.

„Seniorki” - program sprzyjającym przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych kobiet. Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie gotowości uczestniczek do działania na rzecz drugiego człowieka, wspomaganie integracji społecznej oraz wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości. Ponadto w trakcie zajęć uczestniczki zdobywają wiedzę na temat profilaktyki gerontologicznej, którą mają możliwość wykorzystywać w pracy wykonywanej codziennie na terenie Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu. Praca ta ma charakter wolontarystyczny, do obowiązków skazanych należy branie udziału w zajęciach rękodzieła artystycznego w celu wspomagania działań podopiecznych klubu, w grach planszowych, edukacyjnych, relaksacyjnych, warsztatach plastycznych. Skazane mają także możliwość edukowania się podczas spotkań prowadzonych przez pielęgniarkę na temat profilaktyki prozdrowotnej, pielęgnowania zdrowego stylu życia.

„Wiele potrafię, jeszcze więcej mogę ” - program skierowany do skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w wieku senioralnym, tj. od 60 roku życia. Jest oparty na wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy kuratorem zawodowym, pracownikiem PUP, kierownikiem noclegowni, pracownikiem MOPR, lekarzem internistą, specjalistą terapii uzależnień, wychowawcą oraz psychologiem działu penitencjarnego. Efektem wspólnej pracy oraz zaangażowania grupy docelowej będzie przygotowanie poradnika dla osób w wieku senioralnym opuszczających jednostki penitencjarne. W poradniku osoby zainteresowane znajdą wszystkie niezbędne informacje o formach materialnego wsparcia, procedurach ubiegania się o mieszkania z zasobów gminy, możliwościach kontynuowania leczenia w warunkach wolnościowych, zapotrzebowaniu obecnego rynku pracy oraz zasadach przyznania ubezpieczenia społecznego. Poradnik przyjmie również formę multimedialną. Z myślą o seniorach zostaną również wykorzystane czytniki e-booków, w których wysoki kontrast i duży ekran pozwolą na zastosowanie większej czcionki, co ułatwi osobom starszym odczytywanie treści.

Wszystkie wyróżnione programy mają wspólny mianownik. Są oparte na współpracy ze środowiskiem otwartym, łączą z pozoru odległe instytucje we wspólnym celu – readaptacji społecznej.

opr. tekstu na podstawie materiałów autorskich wyróżnionych jednostek: mjr Justyna Siedlecka

zdj. mjr Justyna Siedlecka

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej