19 i 20 kwietnia br. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Konferencja odbyła się pod hasłem: Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczelni z całej Polski oraz Francji i Ukrainy oraz praktycy.

W dniu poprzedzającym sesję plenarną odbyła się Debata Probacyjno-Penitencjarna oraz warsztaty. W trakcie debaty kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele Służby Więziennej z okręgu koszalińskiego i gdańskiego omawiali wybrane aspekty oddziaływań penitencjarnych.

Otwierając debatę, prof. nadz. dr hab. Piotr Chomczyński z Uniwersytetu Łódzkiego zachęcał przedstawicieli nauki do stawiania odważnych pytań i projektów badawczych, co poprzez współpracę naukowców i praktyków niewątpliwie wpłynie na skuteczność resocjalizacji.

Podczas sesji plenarnej, płk Andrzej Leńczuk, Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej odczytał list gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do uczestników konferencji. Płk Andrzej Leńczuk w swojej wypowiedzi omówił zadania Służby Więziennej w resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz podkreślił znaczenie wsparcia naukowego w zakresie skuteczności prowadzonych oddziaływań penitencjarnych.

W dalszej części sesji planarnej wystąpili między innymi: płk Jacek Gościak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz dr Yevgen Barash i dr Olena Sokalska. Penitencjarzyści z Ukrainy mówili na temat znaczenia religii w resocjalizacji skazanych, a także bardzo pozytywnie ocenili polski system penitencjarny, szczególnie w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych oraz pracy więźniów.

Alexia- Sandy Gaillard z Francji omówiła politykę penitencjarną wobec młodocianych sprawców przestępstw, która koncentruje się na bardzo zindywidualizowanym podejściu do pracy z młodym człowiekiem.

Konferencji przewodniczyła prof. UMK dr hab. Małgorzata Kowalczyk, która w dowód uznania i dotychczasowej współpracy ze Służbą Więzienną została uhonorowana odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej. Odznakę Pani profesor wręczył płk Jacek Gościak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy.

W dalszej części Konferencji obrady były podzielone na pięć następujących sekcji tematycznych: perspektywy prawne i kryminologiczne, perspektywy rozwoju penitencjarystyki, perspektywy rozwoju probacji, perspektywy teoretyczno-praktyczne - nowe kierunki badań i pracy, perspektywy społeczne.

V Międzynarodowa Konferencja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z udziałem Służby Więziennej była kolejną okazją do wymiany myśli, podzielenia się doświadczeniami dobrych praktyk oraz prezentacji najnowszych wyników badań i trendów w resocjalizacji oraz readaptacji społecznej.

Tekst: mjr Małgorzata Sarnowska

Zdjęcia: ppłk Leszek Urbanowicz, st. szer. W Kubiak

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej