W minionym roku w jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego realizowany były szkolenia zawodowe dla skazanych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.7 „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Szkolenia i kursy aktywizacji zawodowej realizowane były w ramach projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych więźniów w Gdańsku

W Areszcie Śledczym w Gdańsku działania aktywizujące skazanych rozpoczęły się już od listopada 2016. Realizowano kursy fryzjera, stolarza, spawacza, konserwatora powierzchni płaskich, cztery edycje kursu malarza-glazurnika i dwie edycje kursu kucharza. W sumie 115 osadzonych mężczyzn i kobiet ukończyło 10 kursów zdobywając umiejętności i uzyskując uprawnienia do wykonywania konkretnych zawodów. W roku 2018 planowane jest przeprowadzenie kolejnych ośmiu cyklów szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych w tym dwóch dla skazanych kobiet.

Szkolenia w Starogardzie Gdańskim

W październiku na terenie Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim zakończyły się kolejne dwa cykle szkoleniowo-aktywizacyjne w zawodzie konserwatora powierzchni płaskich oraz pracownika ogólnobudowlanego. Skazani uczyli się także udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Ponadto nabywali umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, pisania CV i listu motywacyjnego, wypełniania formularza a także przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej. W ramach kursu przeszli szkolenie BHP i ppoż.

W ramach zajęć praktycznych nauczyli się wykorzystywać przyswojoną wcześniej wiedzę teoretyczną. Zdobyli doświadczenie w obsłudze maszyn i urządzeń specyficznych dla danego zawodu. Kursy w zawodzie konserwatora powierzchni płaskich oraz pracownika ogólnobudowlanego łącznie ukończyło 24 skazanych. Nabyte przez osadzonych umiejętności pozwolą na wzrost aktywności zawodowej i społecznej, podniosą ich skuteczność w poszukiwaniu zatrudnienia.

Kursy w Wejherowie

W Areszcie Śledczym w Wejherowie w minionym roku zrealizowano sześć cykli szkoleniowych. Cztery kursy adresowane były dla przyszłych monterów izolacji budowlanych oraz elewacji. Ponadto skazani uczestniczyli w kursach malarz-glazurnik i posadzkarz-glazurnik. Łącznie w kursach wzięło udział 72 osadzonych.

Malarze i kucharze z Braniewa

W ZK w Braniewie zrealizowano cztery edycje szkoleń. Były to kursy na malarza-szpachlarza, kucharza oraz dwie edycje kursów na technologa robót wykończeniowych. Każde szkolenie składało się łącznie ze 160 godz. zajęć, 20 godz. zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej, 40 godzin zajęć teoretycznych oraz 100 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia z aktywizacji zawodowej ukończyli wszyscy osadzeni przystępujący do kursu - 48 osób. Po zakończeniu wszystkich edycji 39 osadzonych znalazło zatrudnienie czyli ponad 80% spośród uczestniczących w szkoleniach.

Nowe kwalifikacje w Malborku

W Zakładzie Karnym w Malborku odbyło się pięć szkoleń kursowych, tj. malarz-szpachlarz, dwa kursy glazurnika-posadzkarza, brukarz oraz monter sieci elektroenergetycznych, w tym z uprawnieniami do 1 KV. Każdy z uczestników ukończył również kurs aktywizacji zawodowej. Łącznie kwalifikacje zawodowe zdobyło 59 osadzonych. Po zdaniu egzaminu absolwenci otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które będą mogli wykorzystać na wolności, starając się o podjęcie zatrudnienia.

Aktywizacja w Sztumie

Więźniowie zakładu karnego w Sztumie zdobywali wiedzę w zawodzie glazurnik – posadzkarz, spawacz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, brukarz i fryzjer. Każde szkolenie obok zajęć teoretycznych i praktyczny z danej profesji poszerzone było o zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia zdrowia i życia, aktywizacji zawodowej oraz szkolenie BHP. Kursy kończyły się egzaminami, podczas których sprawdzone zostały wiadomości i umiejętności uczestników. Osadzeni otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych. W szkoleniach wzięło udział 96 osadzonych.

Szkolenia szansą na aktywność i zatrudnienie

Ukończenie zajęć aktywizacji zawodowej ma na celu ułatwienie procesu społecznej readaptacji osadzonych, którzy podczas szkolenia uzyskali praktyczne informacje i wskazówki przydatne na różnych etapach poszukiwania pracy. Ukończenie kursu jest dobrym krokiem szczególnie wtedy, kiedy osadzeni nie mają ukończonej żadnej szkoły. Celem projektu jest bowiem wzrost aktywności zawodowej i społecznej skazanych a także zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych zwiększy szanse ich wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym. Kursy zawodowe pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie jednostki penitencjarnej, a później na wolności. Takie wsparcie daje skazanym możliwość poprawy motywacji do wyznaczania i podejmowania nowych celów zawodowych, czyniąc ich zaradnymi życiowo po opuszczeniu zakładu karnego.

We wszystkich jednostkach okręgu gdańskiego łącznie w różnego typu kursach uczestniczyło 852 osadzonych.

Tekst: mjr Malgorzata Sarnowska

Zdjęcia:OISW Gdańsk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej