Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie zapewnia studentom umundurowanie, wynagrodzenie, zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie a także daje gwarancję zatrudnienia po ukończeniu studiów na terenie całej polski. Zapraszamy.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS) początkowo nosząca nazwę Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (WSKiP), została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości, na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku. Decyzja o zmianie nazwy z WSKiP na SWWS w roku 2021, podyktowana była koniecznością dostosowania nazwy Uczelni do rozszerzonego zakresu jej działalności, uwzględniającego oprócz kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, również prowadzenie kształcenia przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Statutowym celem działalności Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych. Absolwenci Uczelni będą posiadać odpowiednie przygotowanie do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej; w organizacjach społecznych i edukacyjnych; w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w instytucjach zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem.

Nabór

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2021/2022 skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną, którzy planują związać swoje życie zawodowe ze Służbą Więzienną. Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej będzie realizowany do dnia 31 maja 2021 r. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie: www.swws.edu.pl. W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

Zainteresowani zasadami naboru mogli zapoznać się ze szczegółami przedstawionymi na stronie Uczelni w zakładce rekrutacja

Studia

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Absolwenci I i II stopnia studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Więcej informacji: swws.edu.pl
 

Opracowanie: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej