Jednostki podległe Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku realizują szkolenia zawodowe dla skazanych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.7 „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

7.jpg

Zdobywanie przez skazanych nowych kwalifikacji zawodowych sprzyja osiągnięciu przez nich celów wykonywania kary pozbawienia wolności.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych więźniów

W jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku od listopada 2016 trwają cykle szkoleniowo-aktywizacyjne w ramach projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Po ukończeniu szkoleń i zajęć aktywizacji zawodowej, skazani otrzymują odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty świadczące o uzyskaniu kwalifikacji. Skazani mogli uczyć się zawodu na kursach brukarza, stolarza, spawacza, malarza, glazurnika, posadzkarza, operatora wózków jezdniowych, montera izolacji budowlanych oraz elewacji, montera konstrukcji stalowych, montera sieci elektroenergetycznych, w tym z uprawnieniami do 1 KV, fryzjera, kucharza i innych. Skazani uczyli się także udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Ponadto nabywali umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, pisania CV i listu motywacyjnego, wypełniania formularzy a także przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej. W ramach kursu przeszli szkolenie BHP i ppoż. W sumie do chwili obecnej 2394 osadzonych mężczyzn i kobiet ukończyło 206 kursów zdobywając umiejętności i uzyskując uprawnienia do wykonywania konkretnych zawodów. W roku 2020 r. planowane jest przeprowadzenie kolejnych 60 cyklów szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych, w których 720 skazanych będzie miało możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Po co to wszystko

Ukończenie zajęć aktywizacji zawodowej ma na celu ułatwienie procesu społecznej readaptacji osadzonych, którzy podczas szkolenia uzyskali praktyczne informacje i wskazówki przydatne na różnych etapach poszukiwania pracy. Celem projektu jest bowiem wzrost aktywności zawodowej i społecznej skazanych a także zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych zwiększy szanse ich wyjścia z obszaru zagrożenia wykluczeniem społecznym. Takie wsparcie daje skazanym możliwość poprawy motywacji do wyznaczania i podejmowania nowych celów zawodowych, czyniąc ich zaradnymi życiowo po opuszczeniu zakładu karnego. Warto zaznaczyć, że ponad ¾ skazanych, którzy ukończyli szkolenie kursowe w jednostkach okręgu gdańskiego zostało zatrudnionych. W sumie w latach 2016-2020 zostanie przeprowadzonych 266 cyklów szkoleniowych, w których wsparciem zostanie objętych 3192 skazanych.

Tekst: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: OISW Gdańsk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej