20 września 2021 roku odbyło się spotkanie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku płk. Andrzeja Tesarewicza z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Bartłomiejem Obajtkiem w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy naszymi instytucjami.

Porozumienie w sprawie zatrudnienia przy pracach porządkowych skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku związana jest z poszerzeniem współpracy Służby Więziennej z Lasami Państwowymi.

Służba Więzienna współpracuje w realizacji ustawowych zadań m.in. z instytucjami rządowymi, samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami i fundacjami. Bardzo ważnym elementem w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad jej wykonaniem jest uczestnictwo społeczeństwa.

Praca na rzecz społeczeństwa jest istotnym elementem readaptacji społecznej skazanych. Służba Więzienna podejmuje szereg działań mających na celu realizację tej idei. Od wielu lat skazani przebywający w Areszcie Śledczym w Wejherowie wykonują pracę na rzecz Zakładu Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku. Teraz nasza współpraca z Lasami Państwowymi poszerzy się o inne jednostki okręgu gdańskiego. Nowo zawarte porozumienie określa bowiem zasady współpracy jednostek penitencjarnych podległych OISW Gdańsk znajdujących się na terenie jurysdykcji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Ponadto porozumienie określa zasady kierowania osadzonych do pracy w budowanej przez Lasy Państwowe hali produkcyjnej, która będzie zlokalizowana na terenie Redy.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej