Płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku oraz Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski podpisali dziś porozumienie w sprawie wykonywanie przez skazanych prac porządkowych i pomocniczych na rzecz Wojewody.

Działając w celu resocjalizacji skazanych, osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu gdańskiego oraz współdziałając w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw i poczucia odpowiedzialności, a także współpracując w celu usuwania skutków zdarzeń losowych oraz wywołanych zjawiskami atmosferycznymi lub innymi strony zawarły porozumienie.

W wyniku porozumienia, osadzeni w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku będą wykonywali prace pomocnicze i porządkowe na rzecz Wojewody, w ramach zadań wynikających z przepisów ustawowych, w szczególności z przepisów ustawy
o zarządzaniu kryzysowym.

 

Tekst i zdjęcia : mjr Małgorzata Sarnowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej