W Areszcie Śledczym w Gdańsku odbyło się kolejne posiedzenie polsko-norweskiego Komitetu Współpracy dla Programu PL17 „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”.

W seminarium poświęconym międzynarodowej wymianie doświadczeń w zakresie oddziaływań penitencjarnych oraz ochronnych wzięli także udział goście z Łotwy, Litwy, Rumunii i Czech.

Spotkania Komitetu Współpracy mają charakter strategiczny i poświęcone są m.in. ustalaniu głównych kierunków współpracy, realizacji przez beneficjentów założeń poszczególnych projektów, monitorowaniu podejmowanych działań oraz opracowywaniu wspólnych zasad współpracy ponadnarodowej. Spotkania odbywają się cyklicznie, co najmniej raz na kwartał. W jego pracach biorą udział: płk Andrzej Leńczuk, Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej jako przewodniczący Komitetu, po dwóch reprezentantów polskiego i norweskiego więziennictwa jako członkowie, a także sekretarz Komitetu i przedstawiciele polskiego Ministerstwa Rozwoju oraz norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych mający status obserwatorów.

Podczas spotkania omówiono dotychczasową realizację Programu, z uwzględnieniem aktualnego stopnia realizacji przyjętych wskaźników i wykorzystania środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu zagadnieniom związanym ze współpracą wzajemną pomiędzy Partnerami w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Omówiono także propozycje działań, które mogłyby zostać sfinansowane ze środków finansowych będących efektem powstałych oszczędności w ramach Programu PL17. Kolejnym tematem były rozmowy dotyczące udziału polskiego więziennictwa w perspektywie finansowej Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020.

Odbyło się również międzynarodowe seminarium zorganizowane w ramach współpracy dwustronnej Programu PL17 „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele polskiego i norweskiego więziennictwa, a także przedstawiciele służb więziennych z Łotwy, Litwy, Rumunii i Czech, którzy prezentowali własne doświadczenia oraz przyjęte rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość wizytacji Aresztu Śledczego w Gdańsku, a także obserwacji pokazu działania Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Gdańsku. Podczas obrad m.in. kierownicy działów ochrony pomorskich jednostek zapoznali się z rozwiązaniami ochronnymi stosowanymi w Norwegii. Goście z innych krajów zapoznali się z kolei z polskimi zasadami stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz aspektami długoterminowego odbywania kary pozbawienia wolności. Podczas obrad, w których uczestniczyli również kierownicy penitencjarni z gdańskich jednostek, przedstawione były zagadnienia związane z prowadzeniem oddziaływań resocjalizacyjnych w Norwegii.

Uczestnicy spotkania uznali, że kolejna wymiana doświadczeń jest bardzo przydatna w realizacji codziennych zadań służbowych oraz umożliwia poznanie rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich.

Tekst i zdjęcia : mjr Małgorzata Sarnowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej