W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca projekt: "Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Podstawowym zadaniem konferencji było utrwalenie standardów umożliwiających władzy ustawodawczej i wykonawczej skuteczne stosowanie sankcji i środków alternatywnych w stosowaniu kar. Głównym przesłaniem jest konieczność zachowania równowagi pomiędzy ochroną społeczeństwa, naprawieniu szkody pokrzywdzonym, a resocjalizacją sprawców. Zdaniem naukowców i praktyków należy rozważyć pozytywne i negatywne skutki społeczne, a także ryzyko mogące wynikać ze stosowania sankcji i środków alternatywnych. Podkreślano jednocześnie, że aby stosowanie tego rodzaju kar było skuteczne, służby odpowiedzialne za ich stosowanie, powinny mieć jasne zasady postępowania.

W inaugurującym konferencję wykładzie sędzia Mateusz Bartoszek mówił o problematyce orzekania kar wolnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem kary ograniczenia wolności. Na temat ekonomicznych aspektów przestępczości mówiła profesor Maria Szczepaniec, z UKSW w Warszawie, a Beata Zawiślak z Wyższej szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej podzieliła się swoim doświadczeniem kuratora sądowego w wykonywaniu kar nie izolacyjnych i środków probacyjnych.

Obecni na konferencji sędziowie, kuratorzy i funkcjonariusze Służby Więziennej, podczas dyskusji przedstawili ze swojej perspektywy kwestie optymalizacji sankcji karnych względem osób popełniających różne rodzaje przestępstw czy wykroczeń. Większość była zgodna, że stosowanie kar alternatywnych dla izolacji, w ostatecznym efekcie przynosi więcej korzyści niż start, przy założeniu, że zabezpieczone zostaną interesy pokrzywdzonych przestępstwem.

Konferencja adresowana była między innymi do sędziów orzekających w sprawach karnych, sędziów penitencjarnych, prokuratorów, kuratorów, a także funkcjonariuszy  Służby Więziennej i Policji.

W konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzięło udział ok. 40 funkcjonariuszy Służby Więziennej z jednostek podległych OISW w Gdańsku.

 

Tekst : mjr Małgorzata Sarnowska

Zdjęcia : mjr Małgorzata Sarnowska i kpt. Marek Stuba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej