Zbliża się nowy rok szkolny. W okręgu gdańskim szkoła, która kształci osadzonych znajduje się w Zakładzie Karnym w Sztumie. Naukę na różnych poziomach nauczania rozpocznie w tym roku szkolnym niemal 240 osadzonych.

Szkoła w Zakładzie Karnym w Sztumie powstała ponad 60 lat temu. W utworzonym wówczas Ośrodku Szkolenia Więźniów powstały klasy V i VI szkoły podstawowej oraz klasa wstępna dla tych, którzy nie mogli być zakwalifikowani do klasy V. Rok później rozpoczęto szkolenie zawodowe osadzonych w Zasadniczej Szkole Zawodowej i w Technikum Mechanicznym oraz na różnych kursach zawodowych. Więźniowie uczyli się również w Liceum Ogólnokształcącym.

Zespół tych szkół został w 2000 roku zamieniony na Centrum Kształcenia Ustawicznego. Za kilka dni prawie 240 skazanych rozpocznie tam naukę. Na kursach zawodowych skazani będą się uczyć zawodów ślusarza, stolarza, elektryka, zbrojarza oraz kucharza. Ponad 30 z nich będzie się uczyło w liceum ogólnokształcącym, a kolejnych 20 osadzonych dokończy naukę w gimnazjum. Większość skazanych -185 wybrało naukę na kursach zawodowych.

Dwa lata temu szkoła została wyremontowana i aktualnie jest profesjonalnie wyposażona w narzędzia oraz pomieszczenia do zajęć praktycznych, dlatego też ma upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W minionym roku szkolnym absolwentami tych kursów było 76 osadzonych, a 36 spośród nich zdało egzaminy i uzyskało potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.

Uczniowie mają do dyspozycji bardzo dobrą bazę szkoleniową. W szkole znajduje się 10 sal lekcyjnych, w których są m. in. odbiorniki TV, rzutniki i tablice multimedialne. W sali komputerowej jest 20 komputerów do nauki informatyki. Ponadto CKU posiada własną bibliotekę szkolną w której znajduje się ponad 12 tysięcy książek, w tym podręczniki i lektury szkolne. W każdej klasie znajduje się sprzęt komputerowy z projektorem i ekranem tworząc komplet multimedialny.

W tym roku szkolnym skazanych będzie uczyło 24 nauczycieli, czterech z nich pracuje na pełnych etatach.

Osadzeni, którzy ukończą gimnazjum przystępują do ogólnopolskich testów kompetencji, takich samych jak wszyscy uczniowie szkół poza więzieniem. Z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej otrzymują takie same zaświadczenia o wynikach, jak wszyscy pozostali uczniowie w Polsce, a na świadectwach nie ma żadnej adnotacji, że są absolwentami szkoły więziennej.

Niektórzy osadzeni po ukończeniu gimnazjum lub liceum podejmują dalszą naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, aby zdobyć zawód. Po opuszczeniu zakładu karnego łatwiej znajdą pracę i będą mogli się usamodzielnić, utrzymać swoje rodziny.

Osadzeni coraz częściej rozumieją jak ważne są potwierdzone kwalifikacje w poszukiwanych zawodach na rynku pracy, mówi Andrzej Molenda, dyrektor CKU, dlatego też niektórzy skazani po opuszczeniu zakładu karnego, kiedy wychodzą na wolność zwracają się do dyrekcji szkoły z prośbą o duplikaty świadectw w celu przedstawienia ich pracodawcy, co świadczy o tym, że podejmują pracę. Jeszcze kilkanaście lat temu absolwenci szkoły nie byli zainteresowani odbieraniem świadectw, ponieważ twierdzili, że nie przydadzą się im. Dzisiaj jest inna sytuacja. Jak tylko kończą naukę w szkołach lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych to najczęściej wysyłają je rodzinie lub bliskim, żeby się pochwalić, że nie zmarnowali czasu w więzieniu.

Zdarza się, że osadzeni po zakończeniu odbywania kary sami, już w wolności wracają do szkoły na egzamin, gdyż uznają, że jednak jest im potrzebne udokumentowane wykształcenie. Tak było również w minionym roku szkolnym.

Bywa i tak, że skazani po zakończeniu odbywania kary, którzy ukończyli naszą szkołę i poradzili sobie w życiu, wyrażają swoją wdzięczność nauczycielom, przysyłają listy, piszą kartki, dodaje dyrektor Molenda.

Tekst: mjr Małgorzata Sarnowska

Zdjecia: archwum ZK Sztum

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej