Gdańska Służba Więzienna uczestniczyła w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. W dniach od 16 do 20 października br. w jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego odbyły się spotkania funkcjonariuszy i osadzonych z mediatorami.

Mediacja, co to takiego?

Mediacja to dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku, sprawy rodzinne i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Spotkania z mediatorami

Przedstawiciele malborskiego oraz sztumskiego zakładu karnego wzięli udział w spotkaniu z mediatorami z Polskiego Centrum Mediacji. W spotkaniu zorganizowanym w Sądzie Rejonowym w Malborku funkcjonariusze Służby Więziennej spotkali się z profesjonalnymi mediatorami i sędziami. Dyskutowano na temat idei mediacji, standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

W Zakładzie Karnym w Kwidzynie odbyło się spotkanie osadzonych z Martą Kalińską - Stałym Mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Toruniu. Osadzeni mogli dowiedzieć się m.in. czym jest mediacja, jakie są jej etapy i kto może z niej skorzystać. Skazani zapoznali się z  polubowną, pozasądową metodą rozwiązywania sporów, w której trzecia osoba pomaga stronom sporu we wzajemnej dyskusji, zrozumieniu swoich racji, aby dojść do kompromisu. Uczestnicy spotkania mieli okazję porozmawiać z mediatorem o swoich indywidualnych sprawach i uzyskać poradę w celu polubownego załatwienia swoich problemów. Otrzymali pomoce naukowe w postaci broszur i książek na temat mediacji i pomocy prawnej. 

W trakcie spotkania omawiano przyczyn niedostatecznego wykorzystania mediacji oraz problemów, jakie pojawiają się w związku ze stosowaniem mediacji, w których stroną jest osoba przebywająca w jednostce penitencjarnej.

W dniu 19 października br. elbląski areszt zorganizował szkolenia wspólnie z Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. Szkolenie przeprowadziły doświadczone mediatorki: Anna Olszewska oraz Agnieszka Kulesza. Przy użyciu odpowiednich technik negocjacyjnych pomagają one w rozwiązywaniu konfliktów w obszarze prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego, czy postępowania administracyjnego, doprowadzając do ugody zwaśnione strony zanim wejdą na drogę postępowania sądowego. Mediatorki przeprowadziły szkolenia dla funkcjonariuszy elbląskiej jednostki oraz dla osadzonych.

W trakcie spotkań w jednostkach penitencjarnych mediatorzy podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą w prowadzeniu mediacji. Szczególny nacisk położono na takie zagadnienia jak: podmioty uprawnione do kierowania na mediacje, przesłanki skierowań do postępowania mediacyjnego, mediacja w postępowaniu wykonawczym, jak wygląda ugoda mediacyjna i inne sposoby prowadzenia i zakończenia mediacji oraz znaczenie mediacji w rozstrzyganiu sporów prawnych, rodzinnych, majątkowych, itp.

Promocja mediacji

W zakładach karnych i aresztach śledczych emitowano audycje radiowe na temat mediacji. Audycje były ukierunkowane na wzbudzeniu zainteresowania wiedzą o mediacjach i innych konstruktywnych metodach rozwiązywania konfliktów, propagowano ideę porozumiewania się bez przemocy. W ramach Tygodnia Mediacji wychowawcy działów penitencjarnych przygotowali akcje informacyjne dotyczące mediacji w sprawach karnych. Informacje przekazywane były w trakcie zajęć świetlicowych, wizytacji cel mieszkalnych i rozmów wychowawczych oraz na tablicach ogłoszeniowych.

Wszyscy uczestnicy spotkań podkreślali, że cenne są wszelkie formy działań pozwalające na dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów. Mediatorzy jednogłośnie stwierdzili, że mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, coraz chętniej wykorzystywana przez skonfliktowane strony. Skuteczne mediacje wspierają pracę sądów, są też dużą korzyścią dla klientów, są to  działania ograniczające stres i przynoszące korzyści obu stronom konfliktu.

Tekst : mjr Małgorzata Sarnowska

Zdjęcia : OISW Gdańsk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej