27 marca 2018 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie pomorskim, nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W konferencji licznie uczestniczyła gdańska Służba Więzienna.

W konferencji uczestniczyli: Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, przedstawiciele MRPiPS, Pomorska Komenda OHP, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, podmioty realizujące projekty, potencjalni beneficjenci oraz instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencję otworzył Wicewojewoda Pomorski, Mariusz Łuczyk. Monika Zielińska- Choina, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS wskazała na znaczenie środków europejskich w niwelowaniu różnic społecznych, omówiła wykorzystywanie środków w regionie pomorskim, szczególnie podziękowała Służbie Więziennej za zaangażowanie w realizację kursów dla osób pozbawionych wolności w ramach programu POWER.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Lesław Bryłkowski przedstawiał misję i zadania Służby Więziennej, omówił cele wykonania kary. Podkreślił znaczenie pracy skazanych jako podstawowego środka oddziaływań penitencjarnych, wskazał na korzyści wynikające z udziału skazanych w kursach zawodowych w ramach POWER, jako wsparcie programu „Praca dla więźniów”.

Podczas konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne. W pierwszej części dotyczącej gwarancji dla młodzieży i włączenia społecznego omówiono projekty realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, Włodzimierz Kurzawiński i Ewa Warda –Drozd zaprezentowali działania podejmowane w ramach projektu realizowanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, OISW w Gdańsku realizuje projekt pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Wsparciem w pierwszej kolejności obejmowani są skazani, którzy nie posiadają żadnego wykształcenia, nieodległy koniec odbywania kary, zainteresowani nabyciem nowych kwalifikacji zawodowych. Udział osadzonego w projekcie zwiększa jego szanse na rynku pracy po opuszczeniu izolacji penitencjarnej. W jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego przeprowadzono m.in. kursy szkoleniowo-aktywizujące określone jako priorytetowe w następujących zawodach: spawacz, monter sieci elektrycznych, opiekun/asystent osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto realizowany był szeroki zakres kursów w zawodach: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, tynkarz, malarz, brukarz, glazurnik-posadzkarz, stolarz, spawacz, ogrodnik terenów zielonych oraz wielu innych. Przygotowano również dodatkową ofertę dla kobiet. Osadzone mogą zdobyć zawód fryzjera, konserwatora powierzchni płaskich, nauczą się zagospodarowywania terenów zielonych. Od początku trwania projektu do końca ubiegłego roku zrealizowano 71 z 267 zaplanowanych (2016-2020) kursów zawodowych, uczestniczyło w nich 852 więźniów. Średnia zatrudnienie po kursach wyniosło 66 % . Zakupiono sprzęt potrzebny do praktycznej nauki zawodów o wartości 267 157,38 zł. Projekt POWER stanowi doskonałe wsparcie dla realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służbę Więzienną programu „Praca dla więźniów”.

W imieniu Fundacji Hospicyjnej wystąpiła Agnieszka Paczkowska, kierownik ds. edukacji i pomocy psychologicznej, która przedstawiała wieloletnią współpracę gdańskiej Służby Więziennej z hospicjum. Podzieliła się własnym, pozytywnym doświadczeniem pracy ze skazanymi, którzy w ramach wolontariatu nie tylko pomagają w różnych pracach porządkowo-remontowych, ale również opiekują się osobami terminalnie chorymi w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza.

Podczas pozostałych sesji dyskutowano o ekonomii społecznej oraz wsparciu osób niepełnosprawnych.

Podczas konferencji przedstawiciele MRPiPS zaprezentowali główne kierunki wsparcia unijnego oraz zmiany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie było również okazją do dyskusji na temat możliwości, korzyści i szans rozwojowych dla osób z różnych obszarów społecznych jakie wynikają z Funduszy Europejskich.

mjr Małgorzata Sarnowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej