Codziennie kilkuset osadzonych w okręgu bydgoskim opuszcza mury zakładów karnych i aresztów śledczych, by świadczyć pracę na rzecz kontrahentów zewnętrznych w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”.

Podsumowanie półrocza

 

Blisko 3 tysiące osadzonych było zatrudnionych ogółem w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego na koniec czerwca br., z czego zatrudnionych odpłatnie było 1427 osadzonych. Podsumowując pierwsze półrocze 2021 roku należy wskazać, że powszechność zatrudnienia w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy wyniosła 51,76 %. Do pracy na rzecz kontrahentów pozawięziennych kierowanych jest codziennie ponad 750 skazanych. Około 400 pracuje na terenie jednsotek w halach i wyremontowanych pomieszczeniach, a 350 skazanych zatrudnionych jest poza terenem jendostki w systemie bez konwojenta. W ramach podpisanych umów o pracę skazani wykonują pracę w przedsiębiorstwach i firmach o zróżnicowanych profilach. Zatrudnia ich łącznie 80 kontrahentów zewnętrznych – 57 kontrahentów zapewnia osadzonym pracę poza terenem jednostek penitencjarnych, a 23 na terenie jednostek.

 

Rządowy program „Praca dla więźniów”

 

W 2017 roku Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło wdrażanie programu „Praca dla więźniów”, którego założeniem jest zwiększenie powszechności zatrudnienia więźniów, a jednym z filarów stały się inwestycje ukierunkowane na budowę przywięziennych hal produkcyjnych. Program „Praca dla więźniów” stał się jednym z naszych priorytetów. Przynosi on wymierne i oczekiwane rezultaty. Zatrudnienie w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego plasuje się na wysokim poziomie. Osadzeni otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie, dzięki czemu mogą spłacać zobowiązania finansowe (głównie alimentacyjne) oraz wspierać finansowo swoich bliskich. Organizując zatrudnienie pamiętamy, że w warunkach izolacji praca to nie tylko kategoria ekonomiczna, ale przede wszystkim środek oddziaływania resocjalizacyjnego. Skazani podejmując pracę nabywają umiejętności zawodowe i społeczne, które sprzyjają procesowi readaptacji. Ważnym komponentem programu Praca dla więźniów jest również budowa hal produkcyjnych na terenie jednostek penitencjarnych. W okręgu bydgoskim nowo wybudowane hale powstały w Zakładzie Karnym w Potulicach (2016 rok) oraz w Zakładzie Karnym we Włocławku (2018 rok).

Oddziaływanie resocjalizacyjne

Funkcjonariusze Służby Więziennej codziennie prowadzą zindywidualizowane oddziaływania penitencjarne wobec osób pozbawionych wolności, które wpływają na zmianę ich dotychczas prezentowanych postaw życiowych, umożliwiając skazanemu powrót do życia w społeczeństwie i życie zgodne z obowiązującym prawem.

Każda osoba pozbawiona wolności jest inna, dlatego też funkcjonariusze dobierają zindywidualizowane oddziaływania penitencjarne w oparciu o deficyty, które doprowadziły osadzonego do wejścia w konflikt z prawem i popełnienie przestępstwa. Najważniejszymi z nich są: praca, nauka, terapia, programy resocjalizacyjne, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz kontakty z rodziną i światem zewnętrznym.

Osadzeni, dzięki podjętemu zatrudnieniu pozyskują nowe umiejętności, doświadczenie zawodowe, które mogą być pomocne w znalezieniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Podjęcie pracy w warunkach izolacji penitencjarnej wpływa także pozytywnie na proces resocjalizacji skazanych. Umożliwia spłatę ciążących często na osobach pozbawionych wolności zobowiązań w postaci zadośćuczynienia lub naprawienia szkody, czy też spłaty zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto uczy nawyku pracy zarobkowej, buduje w osadzonych poczucie własnej wartości, kształtuje poczucie odpowiedzialności, sumienności oraz sprawstwa. Sprzyja ograniczeniu negatywnych następstw odizolowania oraz minimalizuje u skazanych powrót do przestępstwa.

Praca to nie tylko możliwość efektywnego zagospodarowania wolnego czasu, ale także element przygotowujący do opuszczenia murów więzienia. Stwarza ona także możliwość sprawdzenia osadzonych w tzw. warunkach wolnościowych i określenia ich prawidłowego i praworządnego funkcjonowania. Dobry rezultat wykonywanej pracy i jej właściwy efekt jest dla skazanych pozytywnym wzmocnieniem. Nie tylko dającym satysfakcję z możliwości zatrudnienia, ale też uświadomieniem sobie, jak ważna jest praca w życiu człowieka.

 

Więcej informacji na temat zatrudnienia osadzonych:

Program "Praca dla więźniów"

Zatrudnienie osadzonych

 

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcie: ppor. Konrad Górski (1-3), st. sierż. Wojciech Łączkowski (4)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej