Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku, Zakład Karny w Białymstoku, Rada Terenowa do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Wojewodzie Podlaskim, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, zorganizowali pierwszą w naszym regionie międzynarodową konferencję naukową, poświęconą szeroko pojętej edukacji skazanych.

W piątek 27 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku gościliśmy kilkudziesięciu wybitnych przedstawicieli świata nauki z kraju i z zagranicy. Karniści, kryminolodzy, socjologowie a także przedstawiciele władz rządowych i samorządowcy dyskutowali nad szansami jakie daje współczesne szkolnictwo i nauczanie w zakładach karnych. Wiele cennych spostrzeżeń przekazali zwłaszcza praktycy spoza kraju, badający na co dzień skandynawski model więziennictwa.

Edukacja to szczególne rozwiązanie problemów związanych z odizolowaniem skazanego od społeczeństwa. To proces rozumiany w szerokim zakresie, nie tylko jako przyuczenie do zawodu, ale także nabywanie kompetencji specjalistycznych, rozwijanie pasji i zainteresowań, poszerzanie kompetencji osobistych, a w efekcie dążenie do samorealizacji i autonomii jednostki. Są to szczególne obszary aktywności, nie tylko samych skazanych, ale także kadry penitencjarnej pracującej ze skazanymi oraz różnych  instytucji edukacyjnych funkcjonujących w środowisku otwartym. Mówili o tym przedstawiciele organizacji współpracujących z podlaskimi jednostkami penitencjarnymi jak np: Ochotnicze Hufce pracy czy też kontrahenci zatrudniający skazanych z podlaskich więzień .

W przypadku osób pozbawionych wolności, możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności jest rzeczywistą szansą na społeczną  reintegrację, związaną z niezależnością ekonomiczną, budowaniem właściwych relacji i samorozwojem - innymi słowy na ponowne bycie  w świecie, uwolnienie się od stygmatyzującej, więziennej przeszłości. Edukacja to istotna płaszczyzna resocjalizacji, readaptacji oraz reintegracji społecznej skazanych, co znalazło odzwierciedlenie w tytule Konferencji.

Zakończeniem konferencji była akcja charytatywna "Gest solidarności z Aleppo" w ramach programu Caritas Polska "Rodzina Rodzinie". Przeprowadzona zbiórka na rzecz ofiar w Syrii, w którą włączyły się jednostki penitencjarne z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku zamknęła się sumą  2900 złotych. Skazani z podlaskich więzień przez kilka miesięcy malowali obrazy z myślą  o pomocy poszkodowanym w syryjskim konflikcie. Za kwotę zebraną w ramach akcji będzie można utrzymać syryjską rodzinę przez ponad pół roku.

tekst i zdjęcia: mjr Michał Zagłoba

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej