Wczoraj – 24 listopada, w Zakładzie Karnym w Dębicy odbyła się konferencja poświęcona perspektywom współpracy Służby Więziennej z samorządami lokalnymi i przedsiębiorcami zatrudniającymi osadzonych na Podkarpaciu. Spotkanie było poświęcone m.in. możliwościom, jakie stwarza system szkoleń zawodowych w ramach Programu Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój

Organizatorami konferencji była Służba Więzienna: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie i Zakład Karny w Dębicy. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Dębica a swoje aktywnego wsparcia w organizacji konferencji udzieliło Przedsiębiorstwo TABOR Dębica Sp.z o.o. W konferencji wzięli udział podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów lokalnych w tym gmin i powiatów na terenie których funkcjonują jednostki penitencjarne, jak również przedsiębiorcy z terenu Podkarpacia.

Wychodząc z założenia, że wszystkie instytucje państwowe – w tym również jednostki organizacyjne Służby Więziennej powinny jak najściślej współpracować ze środowiskiem lokalnym, organizatorzy konferencji zwracali uwagę na znaczenie uczestnictwa samorządów, miejscowych przedsiębiorców i organizacji społecznych w działaniach podejmowanych przez Służbę Więzienną i na korzyści, jakie działania te niosą dla mieszkańców Podkarpacia. Zwrócono uwagę zaproszonych gości na możliwości, jakie niesie z sobą Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w korelacji z Rządowym Programem Pracy Więźniów. Upowszechnienie założeń programów PO WER i Praca Więźniów daje szanse, aby planowane w kolejnych latach szkolenia zawodowe dla więźniów odpowiadały na konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorców i samorządów – dając tym samym gwarancję zatrudnienia.

Efekty i korzyści obydwu programów oraz dobre praktyki w tym zakresie zaprezentowano na przykładzie współpracy Zakładu Karnego w Dębicy z lokalnym środowiskiem samorządowym i środowiskiem przedsiębiorców. To tu, w ramach współpracy skazani kształcą się w zawodzie spawacza. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie firmy TABOR Dębica i gdzie większość absolwentów szkolenia znajdzie zatrudnienia odpłatne. Ten i wiele innych przykładów współpracy sprawiły, że Zakład Karny w Dębicy jest pierwszą jednostką penitencjarną w skali kraju wyróżnioną odznaką „Za zasługi dla Miasta”, przyznaną przez samorząd Miasta Dębica

Tekst: Jarosław Wójtowicz
Foto: Krzysztof Maźnicki

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej