W ramach działalności postpenitencjarnej Służba Więzienna podnosi kwalifikacje zawodowe osadzonych. Organizowanie szkoleń zawodowych ukierunkowane jest na ułatwienie skazanym wejścia na rynek pracy po opuszczeniu murów zakładu karnego.

Nadrzędnym celem wykonywania kary pozbawienia wolności jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Funkcjonariuszom Służby Więziennej powierzona została również niezwykle istotna rola dla przebiegu procesu readaptacji społecznej osób izolowanych w zakładach karnych.
Powołany do działania w 2012 roku Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponetem jest Minister Sprawiedliwości. Celem głównym funkcjonowania funduszu jest działalność mająca służyć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich świadkom, a także przeciwdziałanie przestępczości i pomoc postpenitencjarna wobec osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych. W ramach pomocy postpenitencjarnej udzielanej przez Służbę Więzienną osobom pozbawionym wolności, pokrywane są m.in. koszty związane z organizowaniem  i prowadzeniem kształcenia, szkoleń oraz kursów dokształcających, a także kursów zawodowych. Działania te powinny być podejmowane wobec skazanych jeszcze przed opuszczeniem przez nich zakładu karnego, tak aby do środowiska powracały osoby już przynajmniej częściowo przygotowane do udziału w życiu społecznym, takie, które posiadają szanse na wejście na rynek pracy. Brak legalnego zatrudnienia jest bezsprzecznie jednym z czynników doprowadzających do recywdywy penitencjarnej. Uzyskane w kursach umiejętności, kwalifikacje zawodowe i kompetencje mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zdobycia pracy przez osoby powracające do życia poza murami więziennymi, dlatego tak ważne dla procesu resocjalizacji jest poszerzanie kompetencji zawodowych osób skazanych na karę pozbawienia wolności.

Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego we Wrocławiu dzięki środkom z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zrealizował na terenie tutejszej jednostki kurs operatora wózków widłowych. Do kursu przystąpiło 12 osadzonych, którzy w pierwszej części odbyli zajęcia teoretyczne. Podczas wykładów skazani poznali budowę wózków transportowych oraz zasady prawidłowej obsługi sprzętu. Zaznajomili się również z zasadami BHP. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej kursanci przystąpili do części praktycznej, w której uczyli się obsługi i płynnej jazdy wózkiem widłowym. Przyszli operatorzy wykonywali ćwiczenia związane z posługiwaniem się widłami, podnoszeniem i transportowaniem przedmiotów do wyznaczonego miejsca. W ten sposób uczestnicy kursu doskonalili umiejętności, przygotowując się do zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. W dniu 15 kwietnia br. na terenie jednostki odbył się państwowy egzamin UDT na operatora wózków widłowych. Składał się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej. Komisja Urzędu Dozoru Technicznego przepytała 12 uczestników kursu, a następnie sprawdziła ich umiejętności praktyczne. Niestety nie wszyscy kandydaci stali się pełnoprawnymi operatorami wózków widłowych. Dwóch kursantów nie zaliczyło części teoretycznej, natomiast jeden osadzony nie uzyskał zaliczenia z części praktycznej. Egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 9 skazanych, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu nabyli nowe umiejętności i poszerzyli swoje kompetencje zawodowe, czym zwiększyli swoje szanse na znalezienie pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności. 
 

Tekst: mł. chor. Adrian Małolepszy

Zdjęcia: mjr Robert Wnukowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej