Rozpoczęła się realizacja programu readaptacji Bliżej Siebie-jest to długofalowy program ukierunkowany m.in. na integrację osadzonych z bliskimi. Zajęcia w ramach tego oddziaływania prowadzone będą do jesieni

Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania penitencjarnego, przynoszącym wymierne korzyści osobom odbywającym kary pozbawienia wolności oraz ich rodzinom. Szczególnie ważne jest spotkanie integracyjne rodzin poza obrębem zakładu karnego. Spotkania tego typu mają na celu motywowanie skazanych oraz ich rodzin do wkładania wysiłku w utrzymanie trwałości rodziny, systematycznych kontaktów rodzinnych, strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nie tylko emocjonalnych.

Integracja rodzin oraz osób najbliższych jest znaczącym czynnikiem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze poprzez przełamywanie uprzedzeń.

 

 

kpt. Adrian Pozierak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej