Pośród programów readaptacji, które realizowane są w tutejszej jednostce nie mogło zabraknąć formy oddziaływania, która skupia się na kontaktach osadzonych z bliskimi.

Tu właśnie wpisuje się program readaptacji „Bliżej siebie”. Jest to forma, która funkcjonuje w tutejszej jednostce już od kilku lat. Każdego roku realizujemy kolejną edycję programu. Skupia się on na kontaktach osadzonych z członkami rodziny, wyposaża osadzonych w wiedzę np. na temat ról w rodzinie i umiejętności prawidłowego funkcjonowania w strukturze rodzinnej. Osadzeni w trakcie trwania programu nie tylko spotykają się z bliskimi poza terenem jednostki penitencjarnej, ale także nabywają wiedzę np. o tym, czym różni się rodzina dysfunkcyjna od patologicznej.

Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym jest niezwykle istotnym środkiem oddziaływania penitencjarnego, przynoszącym wymierne korzyści osobom odbywającym kary pozbawienia wolności oraz ich rodzinom. Szczególnie ważne jest spotkanie integracyjne rodzin poza obrębem zakładu karnego/aresztu śledczego. Spotkania tego typu mają na celu motywowanie skazanych oraz ich rodzin do wkładania wysiłku w utrzymanie trwałości rodziny, systematycznych kontaktów rodzinnych.
Integracja rodzin oraz osób najbliższych jest znaczącym czynnikiem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze.

kpt. Adrian Pozierak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej