W dniach od 10 do 21 września 2021 r. w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu przeprowadzony został cykl zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej osadzonych w ramach programu readaptacji społecznej „Współczesny rynek pracy”.

Realizacja programu miała na celu wesprzeć bezpośrednio osoby bezrobotne, o niskim poziomie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Dzięki uczestnictwu w zajęciach osadzeni mieli okazję zwiększyć swoje szanse na współczesnym rynku pracy, przygotowując się do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, a tym samym zmienić postawę z biernej na elastyczną. Zajęcia dotyczyły m.in. najskuteczniejszych metod poszukiwania zatrudnienia w aspekcie jawnego i ukrytego rynku pracy, redagowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjne zasad skutecznej komunikacji, a także właściwej autoprezentacji.

Uczestnicy zapoznali się z materiałami poglądowymi dotyczącymi odbywania rozmów kwalifikacyjnych oraz wymaganiami stawianymi przez pracodawców. Poprzez ćwiczenia indywidualne i zespołowe uczestnicy dokonali bilansu mocnych i słabych stron, jak również określili swoje predyspozycje zawodowe. Ponadto, aranżacja zadań w różnych podzespołach była jednym z elementów, która stworzyła możliwość poznania się i rozwijania umiejętności pracy w grupie.

Warsztaty z dzisięcioosobowa grupą osadzonych prowadzone były przez doradcę zawodowego z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Białej Podlaskiej Dorotę Sorbian-Przybysz.

 

Opracował: mjr Jarosław Kuziora

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej