Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

§ 1.Od dnia 27 listopada 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021 r., na terenie Zakładu Karnego
w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej,
na okres 21 dni, ogranicza się:

1) udzielanie osadzonym widzeń z zastrzeżeniem § 2;

§ 2. Wprowadza się zasady udzielania widzeń:

1) W widzeniu uczestniczyć będą mogły maksymalnie dwie osoby tj. jednia osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

2) Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny, udzielone raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego.

3) Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

4) Widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

5)W trakcie widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.

6) Podczas widzenia kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte, a ich wyposażenie zabezpieczone.

7) W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artytkułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.

8) Osoby udające się na widzenie zobowiązane są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczeciem widzenia.

9) Przed rozpoczeciem widzenia obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających
i osadzonych.

10) Zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenia odbywa się za pomocą systemu rejestracji mailowej lub telefonicznej.

§ 3. Od dnia 27 listopada 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021 r., na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej uprawnienia osadzonych, o których mowa w art 113 a § 3 kodeks karny wykonawczy w zakresie czynności formalno-technicznych poprzedzające zamówienie paczki osadzonych realizowane będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Ponadto, w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej będzie możliwość realizacji paczki osadzonym w czasie trwania widzenia, a także po jego zakończeniu.

§4. Ograniczenia, o których mowa w § 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

§ 5. Zakład Karny w Białej Podlaskiej podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

Porządek udzielania widzeń:

  • Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 83 375 19 60, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_biala_podlaska_oz@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 8:00-13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

  • Widzenia udzielane są w niedziele i czwartki w godzinach 8:00-16:00.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej