Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 6 października 2020 r. do dnia 19 października 2020 r., na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, na okres 14 dni, ogranicza się:

1. udzielanie widzeń osadzonym z zastrzeżeniem §2;

§ 2. Wprowadza się zasady udzielania widzeń:

1) W widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła.

2) Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.

3) Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny.

4) Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa oraz rękawiczki.

5) Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu pandemii na terenie Polski.

§ 3. Jednocześnie od dnia 6października 2020 r. do dnia 19 października 2020 r., na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, uprawnienia osadzonych, o których mowa w art 113 a § 3 kodeks karny wykonawczy realizowane będą wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 4. Ograniczenia, o których mowa w § 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

§ 5. Zakład Karny w Białej Podlaskiej podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej