Funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując swoje ustawowe zadania codziennie chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw i permanentnie prowadzą oddziaływania korekcyjne by skazani nie weszli ponownie w konflikt z prawem

Przeciwdziałanie agresji i przemocy względem innych osób to jedna z form resocjalizacji skazanych realizowana w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Sprawcy przemocy kierowani są do uczestnictwa w specjalnie dedykowanych dla nich programach resocjalizacji. Jednym z takich programów jest program resocjalizacji sprzyjający readaptacji osób pozbawionych wolności pn. „STOP AGRESJI” w oparciu o Trening Zastępowania Agresji.

W okresie od 5 do 19 maja br. przeprowadzono cztery cykle warsztatów w ramach programu „STOP AGRESJI”, w których wzięło udział 10 skazanych kobiet i 14 mężczyzn wykazujących deficyt w płaszczyźnie radzenia sobie w sytuacjach trudnych co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji, w której popełnili przestępstwo z użyciem przemocy lub agresji. Program przeprowadzony został we współpracy ze Stowarzyszaniem Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim, z którym Zakład Karny w Krzywańcu współpracuje na podstawie zawartego porozumienia.

Uczestnicy zajęć zdobyli wiedzę o agresji, różnorodnych jej formach i mechanizmach powstawania. W ramach szkolenia kształtowali umiejętność zastępowania zachowań przemocowych, agresywnych, zastraszających zrachowaniami powszechnie akceptowalnymi w społeczeństwie. Nabyli umiejętność komunikacji z bliskimi i otoczeniem bez wykazywania postaw nacechowanych agresją. Szkolenie pozwoliło także zdobyć osadzonym wiedzę z zakresu redukcji zachowań agresywnych, zarówno w trakcie pobytu w zakładzie karnym, jak i w warunkach wolnościowych.

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej