W Zakładzie Karnym w Krzywańcu ukazał się kolejny numer kwartalnika „Przystanek Krzywaniec”. Jest to gazetka więzienna redagowana przez osadzonych pod opieką Wychowawcy Działu Penitencjarnego st. chor. Katarzyny Ruszkowskiej.

Założenia i cel programu

Kwartalnik redagowany jest w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności „Gazetka Więzienna”. Celem wydawania więziennego czasopisma, jest propagowanie wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności kultury czytelniczej, a także kształtowanie właściwych postaw prospołecznych. W kwartalniku poruszana jest różnorodna tematyka związana z odbywaniem kary pozbawienia wolności, przedstawiane są wydarzenia bieżące w kraju, przybliżane jest tło historyczne przypadających świąt i wydarzeń patriotycznych. Ważną dla skazanych pozycję stanowi kącik porad psychologa oraz porad prawnych wydawany w języku angielskim oraz rosyjskim dla przebywających w jednostce cudzoziemców.

W gazetce znalazło się miejsce na twórczość własną osadzonych: poezję, prozę, rysunek, rękodzielnictwo jak również jest w niej dział z rozrywką, humorem oraz dział sportowy i horoskop.

Wsparcie profesjonalisty

Prośba o wsparcie naszej więziennej redakcji spotkała się z pozytywnym odzewem Pana Andrzeja Flügel - Dziennikarza „Gazety Lubuskiej”. Warsztaty prowadzone przez dziennikarza, obok walorów edukacyjnych, miały na celu wzbudzenie kreatywności zespołu redakcyjnego. Dzięki Panu Andrzejowi uczestnicy programu poznali warsztat pracy dziennikarza oraz podstawy konstrukcji prasy i funkcjonowania mediów. Przekazane merytoryczne porady przez profesjonalistę dały nowe, świeże pomysły co ma odzwierciedlenie w wydanym kwartalniku.

Odroczone efekty

Aktywność osób pozbawionych wolności przy redagowaniu więziennej gazetki rozwija ich kreatywność, twórcze myślenie, uczy pracy zespołowej. Zaangażowanie pozwala również odkryć drzemiący pozytywny potencjał oraz odbudować poczucie wartości. Wymienione cechy są niezbędne do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu murów więzienia.

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej