W dniu 27 lipca br. studenci Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie rozpoczęli w Zakładzie Karnym w Krzywańcu sześciotygodniowe praktyki zawodowe

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej realizowanych w trakcie praktyk poznają procedurę i czynności związane z przyjęciem, badaniami i klasyfikacją osadzonego. W sposób praktyczny zaznajamiają się z przestrzeganiem porządku wewnętrznego jednostki, podstawą prawną jego wydania oraz rolą jaką spełnia dla bezpieczeństwa zakładu karnego. Poznają prawa i obowiązki skazanych odbywających karę pozbawienia wolności oraz rolę i zadania Komisji Penitencjarnej. 

W formie praktycznej zapoznają się także ze strukturą organizacyjną jednostki penitencjarnej oraz typowymi czynnościami służbowymi realizowanymi przez poszczególne działy służby - ze szczególnym uwzględnieniem zadań ochronnych oraz prowadzenia czynności profilaktycznych i organizacji pracy penitencjarnej.

 

Życzymy naszym młodszym kolegom i koleżankom, aby praktyki w Zakładzie Karnym w Krzywańcu dostarczyły im konkretnej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać w dalszym procesie swojego kształcenia oraz wykonywania obowiązków służbowych już jako funkcjonariusze Służby Więziennej.

 

Tekst: por. Piotr Hamera / kpt. Ewa Igiel
Zdjęcia: por. Krzysztof Szuszka / kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej