W dniu 3 lipca rozpoczęliśmy na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu realizację programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności z zakresu integracji rodzin oraz kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych pn. „Macierzyństwo”.

Program skierowany jest do kobiet pozbawionych wolności, które są rodzicami lub sprawują opiekę nad dziećmi przysposobionymi. Celem głównym, programu jest readaptacja społeczna skazanych, przewartościowanie ich postaw na społecznie pożądane, a tym samym zapobieganie powrotowi do przestępczości. Założenia programu ukierunkowane są na wskazanie jak świadomie wychowywać dzieci w oparciu o zdobyte praktyczne umiejętności podczas uczestnictwa w programie. Autorzy programu zakładają, że przekazywane treści wzbudzą w skazanej autorefleksję dotyczącą własnych wartości, a efektem będzie nabycie umiejętności rozpoznawania problemów w sferze wychowania dzieci oraz sposobów ich rozwiązywania.

Program rozpoczęty został cyklem spotkań z Panią Katarzyną Borowską - autorką literatury faktu oraz felietonów poświęconych relacjom, głównie dedykowanych kobietom.  W trakcie rozmów z uczestniczkami spotkań, poszukiwano odpowiedzi na pytania czym dla osadzonych jest rodzicielstwo, na czym polega resocjalizacji poprzez miłość. Przeprowadzone rozmowy to inspiracja do książki, która  będzie trzecią częścią cyklu poświęconego historii życia osób doświadczających kary pozbawionych wolności. Wszystkie części cyklu przedstawiają prawdziwe historie opowiedziane zarówno przez osadzonych, ich bliskich oraz funkcjonariuszy służby więziennej, duchownych, wykładowców resocjalizacji. Misją książek jest przywracanie problematyki osób osadzonych, ich rodzin oraz pracy służby więziennej do świadomości społeczeństwa żyjącego na wolności - świadome społeczeństwo jest bowiem niezbędnym elementem powodzenia resocjalizacji osadzonych.

Kolejny etap programu to cykl spotkań prowadzony przez Panią psycholog Agatę Kotowską z "AGAPE" – Dziecko i Rodzina opartych na pracy nad rozwojem  kompetencji rodzicielskich poprzez realizację warsztatów o tematyce:

  • rozumiem trudne emocje mojego dziecka,
  • stawiamy zdrowe granice w relacjach,
  • jestem kobietą – matką – córką,
  • moja złość nie krzywdzi mojego dziecka.

Program zakłada również warsztaty z zakresu treningu budowania pozytywnej samooceny, które prowadzi Pani Bożena Sumińska z Centrum Informacji i Panowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej