Osoby pozbawione wolności borykają się przede wszystkim z brakiem kompetencji interpersonalnych. Polega on na nieumiejętności nawiązywania właściwych relacji społecznych z osobami przebywającymi w izolacji i osobami przebywającymi na wolności

Osoby pozbawione wolności borykają się przede wszystkim z brakiem kompetencji interpersonalnych. Polega on na nieumiejętności nawiązywania właściwych relacji społecznych z osobami przebywającymi w izolacji i osobami przebywającymi na wolności. Dlatego też na terenie zakładu Karnego w Krzywańcu realizowany jest program kierowany do skazanych, którzy mają problemy z nawiązaniem adekwatnych relacji społecznych. Problemy te przejawiają się brakiem empatii, tolerancji, nieumiejętności nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych.

Celem głównym programu jest: nabycie kompetencji interpersonalnych, nawiązania właściwych relacji społecznych, zarówno z osobami przebywającymi w warunkach izolacji, jak również przebywającymi na wolności. Nabycie tych kompetencji pozwoli osobie opuszczającej zakład karny na zintegrowanie się ze społeczeństwem, nie podejmowanie zachowań nienormatywnych i wybiegających poza akceptacje społeczeństwa.

Dla potrzeb realizacji programu zaplanowano całą gamę metod: wpływu osobistego; wpływu grupy; aktywizujących (m.in. dyskusji); podających (np. informowanie i wyjaśnianie); poszukujących (np. stawianie zadań do wykonania); eksponujących (np. stymulacja przeżywania); praktycznych (np. samodzielnego doświadczania); ekspresywnych; relaksacji (np. obniżenie aktywności emocjonalnej i psychicznej, uzyskanie stanu odprężenia).

Dobór tych metod świadczy o tym, że program zaprojektowany został tak by resocjalizacja uzupełniana była autoresocjalizacją. Dotychczasowa obserwacja zachowania skazach, którzy ukończyli cykl zajęć objętych programem wskazuje na pozytywne efekty wdrażania programu "Grupa Treningu Poprawnej Komunikacji Interpersonalnej".

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Foto: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej