Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

§ 1. Począwszy od dnia 8 lipiec 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r., na terenie Aresztu Śledczego w Słupsku oraz Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku, wprowadza się ograniczenie:

1) w udzielaniu przepustek polegające na wstrzymaniu udzielania przepustek za wyjątkiem przepustek dla osadzonych skierowanych do zatrudnienia poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta,

2) w udzielaniu widzeń polegające na:

a) ograniczeniu ilości osób uczestniczących w widzeniu do dwóch osób dorosłych lub jednej osoby dorosłej i jednego dziecka,

b) odbywaniu się widzenia wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

c) ograniczeniu czasu każdego widzenia do jednej godziny,

d) ograniczeniu ilości widzeń przypadających na osadzonego w każdym typie zakładu karnego do jednego w miesiącu,

e) nakazie zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki dla uczestników widzenia oraz dodatkowo w przypadku osób odwiedzających używanie rękawic ochronnych.

3) w odprawianiu nabożeństw i udzielaniu posług religijnych polegające na ograniczeniu liczby osób jednocześnie w nich uczestniczących zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem epidemii.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt.1 są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Areszt Śledczy w Słupsku wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Ustce podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, w tym:

- wprowadzenie dodatkowych aparatów telefonicznych w oddziałach mieszkalnych,

- wydłużenie czasu korzystania z aparatu telefonicznego do 7 minut.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej