Szkolenie zrealizowano w ramach działania 2.7. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, a sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo-materialy-power.jpg

Celem cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego "Ogrodnik połączony z aktywizacją zawodową" jest m.in.: nabycie praktycznych i teoretycznych umiejętności do samodzielnego wykonywania prac w zawodzie ogrodnik oraz do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; kształtowanie postawy empatycznej i zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych; aktywizacja zawodowa do samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu zakładu karnego; szkolenie z zakresu małej księgowości do praktycznego prowadzenia księgowości małej firmy zawodowo lub na własne potrzeby; szkolenie z obsługi komputera (tworzenie folderów, katalogów, umiejętności odpowiedniej alokacji dokumentów) oraz w zakresie obsługi pakietu MS Office – Word, Excel Power Point oraz doskonalenie tworzenia pism i prezentacji, dokonywanie analiz i kalkulacji

Planowane efekty:

Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny "Ogrodnik połączony z aktywizacją zawodową"składa się z dwóch modułów:

I. Blok zajęć teoretycznych obejmuje szkolenie z zasad BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla danego zawodu oraz zdobycie wiedzy z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W skład bloku wchodzi również aktywizacja zawodowa w tym zajęcia z zakresu prowadzenia małej księgowości oraz z obsługi komputera.

II. Blok zajęć praktycznych obejmuje nabycie umiejętności bezpiecznej pracy oraz zasad zachowania BHP, sposobów i technik podczas praktycznej nauki przy pracach w ogrodzie, zapoznanie się z rodzajami roślin, nauka o nawozach i płynach, zapoznanie z uprawą i sadzeniem roślin, sadzenie drzew i krzewów, zdobycie informacji z zakresie ogrodnictwa terenów zielonych, a w szczególności umiejętności i fachowej opieki nad terenami zielonymi. W skład bloku wchodzi również nabycie umiejętności przygotowania terenu i gleby pod sadzenie i uprawę roślin, a w szczególności wysiew traw, kwiatów, drzew, krzewów, pielęgnacja drzew i krzewów, a w szczególności przycinanie w celu nadania im odpowiedniego kształtu i poprawienia ich wzrostu lub usunięcia uszkodzonych liści, gałęzi lub gałązek, prace porządkowe, a w szczególności porządkowanie i podlewanie trawników, kwiatów, drzew i krzewów, jak również nabycie wiedzy dotyczącej podstawowych umiejętności poprawnej techniki wykonawstwa wszystkich czynności i operacji związanych z pozyskaniem drewna i prawidłowego wykorzystania w trakcie wykonywania tych czynności przewidzianego do nich sprzętu. Wykonywanie prac z użyciem narzędzi ogrodniczych. W ramach programu poświęconemu aktywizacji zawodowej uczestnik szkolenia poznje zasady sporządzania CV, sporządzania listu motywacyjnego, autoprezentacji i komunikacji z pracodawcą. Dodatkowo uczestnik szkolenia poznaje różne techniki poszukiwania pracy, spróbuje odkryć i poznawać umiejętności i predyspozycje zawodowe.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 132 249 773,70 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 460 109,27 PLN

Tekst i zdjęcia: por. Jakub Graczyk

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej