Od 4 marca br. do 4 kwietnia br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie przeprowadzono kurs malarza połączony z aktywizacją zawodową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

logo-materialy-power.jpg

Kurs połączony był z aktywizacją zawodową skazanych. Uczestniczyło w nim 12 osób. Szkolenie realizowane było w ramach Działania 2.7. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego „Malarz połączony z aktywizacją zawodową” jest m.in.:
- nabycie praktycznych i teoretycznych umiejętności do samodzielnego wykonywania prac w zawodzie malarz oraz do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
- kształtowanie postawy empatycznej i zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
- aktywizacja zawodowa do samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Planowane efekty:
Blok zajęć teoretycznych obejmuje szkolenie z zasad BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla danego zawodu oraz nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu malarza. Program obejmuje między innymi: ogólne wiadomości w zakresie używanych narzędzi, materiałów i sprzętu do malowania.
Blok zajęć praktycznych obejmuje nabycie umiejętności bezpiecznej pracy oraz zasad zachowaniaBHP, sposobów i technik praktycznej nauki zawodu malarza. Program obejmuje między innymi: przygotowanie podłoży do malowania, szpachlowanie, gruntowanie, dobieranie kolorów, malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi, konserwację sprzętów itp. Dodatkowo cykl szkoleniowy uzupełniony jest o szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach programu poświęconego aktywizacji zawodowej uczestnik szkolenia poznaje zasady sporządzania CV, sporządzania listu motywacyjnego, autoprezentacji i komunikacji z pracodawcą. Dodatkowo uczestnik szkolenia poznaje różne techniki poszukiwania pracy, spróbuje odkryć i poznawać umiejętności i predyspozycje zawodowe.
Łączny czas trwania pojedyńczego cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego„Malarz połączony z aktywizacją zawodową” wynosi 135 godzin dydaktycznych na osobę.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 132 249 773,70 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 460 109,27 PLN

Tekst i zdjęcia: por. Jakub Graczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej