Osadzeni na terenie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie zatrudnieni są w myśl art. 121 kkw, art. 123 kkw. Wśród nich znajdują się m.in. pomocnicy kucharza, pracownicy ogólnobudowlani, pracownicy fizyczni, pracownicy gospodarczy, fryzjerzy, ogrodnicy oraz świadcząc pracę przy wydawaniu posiłków, obsłudze łaźni oraz segregacji odpadów.

Krótko o pracy osadzonych świadczonej na rzecz strzelewskiej jednostki

Jednym z istotnych stanowisk, na którym zatrudnieni są osadzeni jest stanowisko pracownika ogólnobudowlanego. W praktyce oznacza to, że do zakresu jego obowiązków należy: wykonywanie prac budowlanych, naprawczych, konserwatorskich, hydraulicznych, wspomaganie w usuwaniu awarii. Ponadto skazani zatrudnieni są przy pracach związanych rozbudową jednostki. Coraz trudniej jednak pozyskać skazanego, który mógłby świadczyć pracę na rzecz warsztatu jednostki z uwagi na brak umiejętności. Jest to zawód, który coraz częściej wymaga od kadry penitencjarnej wnikliwej analizy posiadanego przez skazanych wykształcenia. Dlatego co roku na terenie jednostki organizowane są liczne kursy podnoszące kwalifikacje osadzonych. Jednym z nich w ostatnim czasie był kurs pn. „Nowoczesne technologie w budownictwie”.

Program "Praca dla Więźniów"

Systematyczna popularyzacja zatrudnienia wśród osób pozbawionych wolności spełnia założenia programu „Praca dla Więźniów”. Program zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więziennąwspiera szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Resocjalizacja poprzez pracę

Praca osób pozbawionych wolności jest istotnym elementem procesu resocjalizacji, spełnia bowiem jeden z istotnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. Zatrudnienie uznawane jest za jedno z podstawowych i najważniejszych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. Podjęcie przez osadzonych pracy daje możliwość kształtowania postaw prospołecznych, nabycia nowych umiejętności, doświadczenia zawodowego, które może być pomocne w znalezieniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Ponadto kształtuje poczucie odpowiedzialności i ogranicza występowanie negatywnych zjawisk związanych z izolacją.

Jakie przepisy regulują zatrudnienie osadzonych?

Najważniejsze uregulowania prawne dotyczące zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności określone zostały w:

  • Ustawie z dnia 06.06.1997r. Kodeksie Karnym Wykonawczym, Dz. U. z 1997 r. Nr 90 poz. 557, z późn. zm, (art. 121-129)
  • Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności, Dz. U. z dnia
  • Ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 1998r. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.
  • Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94), dotyczy działu VI oraz X

Ciekawostka

3 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Majsterkowicza. Poświęcone jest ono wszystkim osobom, które potrafią naprawiać rzeczy codziennego użytku lub samodzielnie tworzyć nowe.

 

Tekst: st .szer. Joanna Szadziul
Zdjęcie: por. Agnieszka Dzimińska (archiwum)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej