Trzy epizody były przedmiotem ćwiczeń ochronnych zorganizowanych przy udziale Straży Pożarnej i Policji na terenie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

Ćwiczenia ochronne w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2016 roku w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza się w jednostce ćwiczenia, w których doskonali się sprawność funkcjonariuszy i pracowników jednostki w działaniach ochronnych. Ćwiczenia odbywają się przy udziale Straży Pożarnej i Policji. Przebieg ćwiczeń realizowany jest na podstawie konspektu opracowanego przez kierownika działu ochrony, w którym uwzględnia się stosowany w jednostce sposób ochrony, występujące i przewidywane zagrożenia oraz wykorzystanie funkcjonariuszy i pracowników. Tego rodzaju ćwiczenia stanowią doskonały poligon doświadczalny dla personelu więziennego jednostki, bowiem pozwalają w warunkach zbliżonych do realnych przećwiczyć elementy obowiązujących w jednostce procedur ochronnych, przy współpracy ze Strażą Pożarną i Policją. Wnioski z ćwiczeń stanowią cenny materiał, pozwalający wypracować skuteczne rozwiązania na wypadek powstania zagrożeń dla bezpieczeństwa jednostki.

Przebieg ćwiczeń w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie

Tematyka szkolenia dotyczyła organizacji akcji ratunkowej oraz likwidacji zagrożeń w jednostce organizacyjnej. Przez cały okres trwania ćwiczeń ochronnych wjazd na teren jednostki zabezpieczała Policja, przed dostępem osób postronnych. W ćwiczeniach zaplanowano działania ochronne zmierzające do wyeliminowania trzech różnych zagrożeń. W pierwszym epizodzie źródło zagrożenia stanowił pożar w dolnej kondygnacji budynku administracji. Zagrożenie wymagało ewakuacji osób z budynku administracji. Z uwagi na silne zadymienie ewakuacja z pomieszczenia piwnicy, gdzie znajdowało się źródło ognia musiała zostać przeprowadzona przy użycia specjalistycznego sprzętu, który znajdował się na wyposażeniu Straży Pożarnej. Dodatkowym utrudnieniem dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej była ewakuacja z silnie zadymionego pomieszczenia strażaka, który został ranny przy działaniach w trudnych warunkach. Ewakuacja przebiegła sprawnie, zagrożenie zostało wyeliminowane. Drugim zagrożeniem była bójka pomiędzy dwoma osadzonymi na zajęciach prowadzonych przez psychologa. Negocjacje okazały się nieskuteczne, wymagane było użycie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Z uwagi na zranienie jednego z osadzonych musiała być zapewniona doraźna pomoc medyczna. W trzecim epizodzie zagrożenie stanowiła odmowa wykonania polecenia opuszczenia sali widzeń przez agresywnego osadzonego. Ze względu na agresywne zachowanie osadzonego, groźby kierowane w kierunku do funkcjonariuszy, wymagane było użycie środków przymusu bezpośredniego. W tej sytuacji do akcji również wkroczyli funkcjonariusze GISW, którzy skutecznie obezwładnili agresywnego osadzonego.

Podsumowanie ćwiczeń ochronnych

Ćwiczenia przeprowadzone w Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy przebiegły sprawnie i bezpiecznie. Zrealizowano w pełni wszystkie zaplanowane epizody. Zarówno funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, jak i przedstawiciele służb współdziałających wykazali się dużym zaangażowaniem oraz profesjonalnym działaniem. Każde przewidziane w ćwiczeniach zagrożenie zostało skutecznie wyeliminowane. Wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń z całą pewnością pozwalają stwierdzić, iż współpraca funkcjonariuszy Służby Więziennej, Straży Pożarnej oraz Policji stoi na bardzo wysokim poziomie, co przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa społecznego w Polsce.

 

Tekst: plut. Norbert Wenerski

Zdjęcia: kpt. Agnieszka Dzimińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej